Antistatiska apicrbu rathotajs

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja augstu skatîtâju saturu, ko viòi vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri izveidoja apvienoðanâs sezonâ. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Precîza izrâde tika izveidota mazâkajâ brîdî, un viss tika darîts bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Lai to îstenotu, viòi izmantoja pilnîgi oriìinâlus un gaisîgus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas bija sagatavoti tamborçðanai. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs pçdçjâs cîòai sagatavotâs skaistas kâzu kleitas izsole. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât vairumâ apìçrbu no jaunâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pârskaitîti uz jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un praktiskas darbîbas. Viòas darba devçjs jau vairâkkârt ir piedâvâjis savus priekðmetus pârdoðanai, un izsoles priekðmets bija pat reâlas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies augos âtri maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot e-komerciju, kurâ kolekcijas, kas nav stacionâros veikalos, bûtu smagas.Apìçrbu zîmols ir viens no pasaulç visvairâk apìçrbu raþotâjiem. Jebkurâ valstî ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pirmkârt un galvenokârt neko no labâkajiem drçbnieku, ðuvçju un dizaineriem. Laiku pa laikam nosaukums veic kolekcijas sadarbîbâ ar citiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas rûpçjas par tik augstu atpazîstamîbu, ka pat pirms veikala izveides tie, kas vçlas atteikties no rîta, jau ilgu laiku ir rindâ. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ labajâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti jau daudzus gadus bauda lielu popularitâti gan klientu vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòa ir saòçmusi, un kas piedâvâ, ka materiâli ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava