Atgriedanas no kases aparata un ienakumi

Tomçr, kâ jûs zinât, kïûdas. Arî kases aparâta panâkumos. Tas notika ar mani. Viòai vajadzçja viòu aizvietot un uzzinât, ka tas tika darîts tikai daþos gadîjumos, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârða kïûme, kas nav vienotas remonta vai fiskâlâs atmiòas neveiksmes. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. Pçc tam varat izlasît Nodokïu biroja priekðâ, pçc tam apmainîties ar atmiòu. Un kas notiks, ja nav iespçjams lasît?

Tad ierîce jânosûta raþotâjam un jâveic laboratorijas nolasîðana. Kad ir vçl norâdîta kases aparâta maiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Katru atmiòu tomçr ierobeþo telpas daudzums. Fiskâlajâ kabatâ ir atkarîgs no ikdienas ziòojumu lieluma. Ðeit, tâpat kâ iepriekð, mçs izlasîjâm Nodokïu biroju un pçc tam nomainâm atmiòu. Vçl viena lieta, aizvietojot kasieri, ir piemçrota nodokïu maksâtâja numura maiòa. Tas var notikt uzòçmuma pârveidoðanas laikâ. Ðis numurs ir tâpçc, ka tas tiek pastâvîgi ievadîts atmiòâ. Un ðeit arî jums tas ir jâizlasa Nodokïu biroja priekðâ. Bûtu jâizveido atbilstoðs dokuments un darbiniekam jâaizpilda ziòojums par ðâdu lasîðanu. Tomçr, vai mçs varam nopirkt atmiòu un apmainîties ar to. Galu galâ, nç! Ðâda apmaiòa, iespçjams, pastâv, un to veic tikai raþotâja dienests. Protams, ja viòi nopirka naudu zelta veikalâ - viòi to bieþi izmanto, jo viòiem ir tîmekïa vietne. kaðâda maiòa var aizòemt vairâkas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Tas aizòem daudz laika, ko mçs daudz ietaupîsim, ja òemsim naudu pareizajâ vietâ.Visas interneta ierîces ir neuzticamas, un nekas nesûdzas par jaunâko ideju. Mums ir jâiepazîstas ar ðiem pârtikas produktiem un jâiet. Mums ir arî jâapzinâs paðreizçjâ situâcija, ko darît, ja notiek ðâds sadalîjums. Visnoderîgâkâ medicîna ir iespçja zvanît uz istabu, kurâ mçs nopirka naudu, un jautât "kas ir nâkamais"? Kâzu laikâ arvien vairâk un vairâk ðâdu veikalu atvieglos mûsu problçmas risinâðanu.