Audzinat 4 gadus vecu bcrnu

ATEX direktîva ir fakts, kura prioritârais projekts ir palîdzçt zonâm, kurâm draud sprâdziens. Ðo noteikumu piemçro visâm ierîcçm un aizsardzîbas sistçmâm, kas var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksplodçðanu dabiskâ vai zemâ stilâ. Ðis princips, piemçram, sûdzas par raktuvçm, kurâs ir daudz lielâks sprâdziena risks.

Ðis fakts nozîmç atex prasîbas pret attiecîgajâm ierîcçm. Tomçr jums vajadzçtu bût vispârçjâm prasîbâm, kuras var paplaðinât ar citiem dokumentiem. Tomçr jâatceras, ka prasîbas, kas ir svarîgas, nevar bût pretrunâ ar padomu.Dzçrieni no atex atrunâm ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsardzîbas sistçmu sadarbîbâ ar droðîbas prasîbâm. To pârbauda paziòoðanas iestâde, un katrai ierîcei jâbût aprîkotai ar CE zîmi, kurai jâbût skaidrai visiem. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietvertu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Turklât Ex maríçjumâ jâparedz trauki un aizsardzîbas metodes, proti, îpaða sprâdziendroðîbas maríçðana.Abas ierîces, kâ arî aizsargsistçmas, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveido kopâ ar tehnisko informâciju. Tie tiek iegûti analîzes platformâ par iespçjamiem bojâjumiem darba laikâ. Visbeidzot, tas ir jârada gan ikdienas, gan arî apakðsavienojumiem.Ierîcçm, aizsargsistçmâm, detaïâm, mezgliem vajadzçtu strâdât ar tâdiem materiâliem, kurus neviena apstrâde nevarçja pievienot. Tas nozîmç, ka tie nevar bût viegli uzliesmojoði un nevar veidot íîmisku reakciju ar sprâdzienbîstamu saturu. Tas nozîmç, ka tie nekâdâ veidâ nevar ietekmçt aizsardzîbu pret sprâdzieniem nepiemçrotâ veidâ. Jâbût korozijai, atgrûðanai, elektriskajai strâvai, mehâniskai izturîbai un temperatûras iedarbîbai.Visbeidzot, ATEX direktîva vispirms apsver augðanas un cilvçku veselîbas vçrtîbu.