Blenderu kapostu sasmalcinadana

Laiki ir neatgriezeniski aizgâjuði, kad sasmalcinâti kâposti, piemçram, sâlîðanas virzienâ, beidzâs ar nazi. Jaunâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlu griezçju. Kâpostu smalcinâtâjs tiek izmantots, lai samazinâtu lielâku kâpostu devu. Paðlaik ir ierasta ierîce, kuras galvenâ darbîba ir kâpostu sasmalcinâðana, tikai pçc speciâlas iekârtas var izmantot daþâdus cilvçkus, piemçram, kïût par griezçju vai rîsu.

Nutresin - Herbapure EarNutresin - Herbapure Ear - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Kâpostu kuteri elektriskajiem kâpostiem var izmantot gan çdinâðanas veikalos, gan restorânos, gan pat mâjsaimniecîbâs. Jo îpaði, ðî sociâlâ apziòa par pareizu uzturu dzîvo visu gadu. Vçl vairâk sievieðu izvçlas izmantot veìetâro uzturu ne tikai çtisku, bet arî veselîbas apsvçrumu dçï.Ðajâ laikmetâ, kad mçs çdam vairâk dârzeòu un augïu, ir norâdîts veselîgs griezçjs. Ir zinâtniski pierâdîts, ka bagâtîgâks gals, jo mazâk gaïas un ïoti lieli produkti, piemçram, kâposti un jauni dârzeòi un augïi, tajâ tiek çstas. Daudziem vitamîniem, piemçram, I vitamînam, C, B vitamînam, ðî iedarbîba ir augsta. Turklât dârzeòi pieder pie taukainu pârtikas produktu brîþa, kas pierâda, ka pat novâjçðanu cilvçki var dot sev dârzeòu çdienu savai sirds saturam. Szatkownica iet lavînu tempâ, lai sagatavotu pat lielu ðîs dârzeòu devu, piemçram, plânotâ kâpostu kodinâðanas gadîjumâ. Ðâda maðîna nodroðina ïoti jauku, vienmçrîgi izskatîtu kâpostu ðíçles, kam ir milzîga produktu klase. Kâpostu smalcinâtâjs ir izgatavots no metâla korpusa, dzinçja, jostas transmisijas, kas vada vârpstu. Uz vârpstas atrodas darba bâze, kas ir izvietota piecos naþos ar spirâlveida grieðanas malu. Tas viss nodroðina pastâvîgu, optimâlu grieðanas leòíi. Uz diska atrodas lâdçðanas tvertne. Un zem vairoga ir notekas, pçc kura sasmalcina kâposti. Spçle, ieskaitot griezçju, ir raksturîga ar augstu pretestîbu, jo tâ ir sagatavota no nerûsçjoðâ tçrauda. Tas ir populârs râmî, turklât to var pielâgot jûsu vajadzîbâm, izmantojot daudzus pieejamos piederumus.