Godigs psihologs 6

Nopelnît 21. gadsimtâ nav vieglâkais. Mçs bieþi saskaramies ar lielu stresu. Daudzi pienâkumi, smaga un nervu atmosfçra mâkslâ, un tad lielas problçmas telpâs. Aplis ir izteikts. Mçs esam emocionâli pârslogoti. Bieþi

Filtru putekiu savaccji

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir vairâki ðâda veida putekïu savâcçji. Pirmais rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir norçíinu kameras. Pçc tam ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas,

Vakuuma iepakodanas madinu parskati

Vakuuma iesaiòojums turpina nodroðinât pârtiku pret tâdiem ârçjiem faktoriem kâ gaiss, baktçrijas vai pelçjums, kas padara to cauri. Ir arî vakuuma iepakojuma organizâcijas. Ðîs sugas ierîces izmanto pârtikas pârstrâdes rûpnîcas, kad

Kubuu puchatka rakstzimju gariga slimiba

Ikdienas dzîvç parâdâs jaunas problçmas. Stress visu dienu pavada mûs, un otrâs problçmas vçl joprojâm veicina mûsu spçku mçrogu. Finansiâlas problçmas, ìimenes problçmas, sacensîbas îstenoðanâ, bet puse no visiem, ar kuriem

Iekartu noma poznan

BagProject ir e-komercijas uzòçmums, kas nodroðina uzglabâðanas ratiòus, tirgus galdus, ceïojuma èemodânus, iepirkðanâs ratiòus, mugursomas un riteòus. Visi pârdoðanai piedâvâtie produkti ir izgatavoti no skaistâkajâm izejvielu klasçm. To izmantoðana ir pieòemama