Cilvckresursu vadiba pccdiploma laiva

Enova programmatûru organizçja profesionâïu grupa. Labâkie dizaineri, programmçtâji un testçtâji daudzus gadus ir strâdâjuði bez pârtraukuma, lai materiâlu pilnveidotu. Viòu pilnîba nozîmç vairâk ilgu gadu cieðu piekriðanu ar klientiem, kuri var gaidît diennakts atbalstu septiòas dienas nedçïâ. Katrs vîrietis tiek uzskatîts par vienu. Pazîstama un cieða sadarbîba ïâva attîstît programmatûru, lai tâ arî dzîvotu draudzîgâku un vçl praktiskâku, lai IT tirgû nebûtu pârliecinâts.

Enova Kadry programma un algas ir programmatûra, kas efektîvi atbalsta labas resursu pârvaldîbu katrâ uzòçmumâ. Viòð strâdâ ar birojiem, kuros strâdâ vairâki lîdz vairâki tûkstoði darbinieku. Ðî programma iezîmç kompânijas sareþìîto organizatorisko struktûru ar izcilu prasmi un efektivitâti. Programmatûra atbilst visâm Polijas tiesîbu aktu prasîbâm. Abi, ja nepiecieðams reìistrçt HR datus, aprçíinât sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas, nodokïus, algas vai slimîbas pabalstus. Programmatûra ir paredzçta plaðam adresâtu lokam. Tie var ietvert, cita starpâ, valdes, grâmatvedîbas biroju darbiniekus, uzòçmumus, kas piedâvâ pakalpojumus darba aprçíinu vai personâla uzskaites jomâ, kâ arî personâla un algas departamenta darbiniekus.

Ir vçrts uzticçties uzòçmumam ar ilgu pieredzi. Izvçlieties mûsu uzòçmuma Enova Kadry programmatûru un algas izaugsmei un labâkai pârvaldîbai. Programma sniedz priekðrocîbas, uzlabojot personâla vadîbas procesus, sistçmas veiktspçju, samazinot kïûdu risku, procesu automatizâciju, âtru un intuitîvu ievadu pilnîgâ informâcijâ par darbiniekiem. Programmatûra ietaupa personâla nodaïas darba laiku, un ðî nodaïa strâdâ bieþâ darba grûtîbâs. Programma garantç pilnîgu sadarbîbu ar visâm konvencijâm un normatîvajiem nosacîjumiem, kas darbojas visâs mûsu pasaules jomâs.

Izvçlieties programmatûru Enova HR un algas un redziet, ka IT darbinieki ir atvçrti divdesmit èetras dienas dienâ, septiòas dienas nedçïâ. Tie palîdzçs jums instalçt, konfigurçt un atvçrt programmatûru, sagatavot uzòçmuma datora sistçmu darbam ar programmas vietni.