Cukura diabcts un kaposts

Viens no tâs tradicionâlajiem, vecajiem poïu çdieniem, kas bieþi vien uz mûsu galdiem ir skâbçti kâposti. Visbieþâk interesanti ir tie, kurus mçs paði slçpt plaðâ mâla mucâ. Cik lielas pûles paðreizçjai problçmai, cik daudz spçka samazinât kâpostus lielâ mucâ, zina katru tradicionâlo mâjsaimnieci.

http://lv.healthymode.eu/acai-berry-extreme-efektivi-novajesanu-paliglidzekli/

Tomçr paðreizçjie laiki dod mums daudz risinâjumu, lai palîdzçtu mums dzîvot. Dzçriens no ðâdâm izejâm bija izveidot ierîci par elektrisko kâpostu griezçju. Tad ir maðîna, kas ïaus mums samazinât kâpostus nelielâ veidâ, lai gan pçdçjais dârzeòi nav piemçroti. Mçs noðíiram daþâdus ðî rîka veidus. Tâdâ gadîjumâ mâjsaimniecîbâ dotajai ierîcei bija jâdzîvo poïu individuâlajâm vajadzîbâm, piemçram, ja pierâdîts, ka kâpostu sagrieþ skâbbarîbâ. Paðreizçjo dzîvi var redzçt arî kâ industriâlu modeli, kas pielâgots daþâdu veidu raþotnçm. Arî ðî maðîna individuâlâm vajadzîbâm, kâ arî pielâgota uzòçmuma prasîbâm ir daþâda veida pielietojums. Pateicoties counter-cap / disku piegâdçm, mçs varam izvçlçties to daþâdiem biezumiem vai ðíçlîtçm vai èipsiem. Tas dod ne tikai kâpostus, bet arî veiksmîgi sagrieþ tos burkânus, puravus, selerijas, pçtersîïus vai citus dârzeòus. Tas ïauj mums veidot daþâdus svaigus salâtus vai izpçtît daþâdas zupas. Tas ir mierîgi lietot, neprasa îpaðas prasmes. Viòa ïoti vçlas izteikt to un glabât. Cik daudz âtrâk, efektîvâk un labâk ir sagriezt pçdçjo gudru ierîci, kâ manuâli ðíçlçs, kas prasa milzîgu mçrogu, spçku un laiku un nervus. Mçs varam viegli pagatavot sasmalcinâtus dârzeòus, kas ne tikai ietaupa laiku, bet arî ïauj baudît citas virtuves aktivitâtes. Rûpnieciskajam kâpostu kuterim ir daudz priekðrocîbu. Ir apdroðinâts lietoðanâ un veic visus nepiecieðamos sertifikâtus. Gan elektriskie kâpostu smalcinâtâji individuâlâm, gan ekonomiskajâm vajadzîbâm ir enerìijas taupîðana un videi labvçlîga.