Darbinieku profesionala attistiba chomikuj

Kases aparâti ir elektroniskas ierîces, kas reìistrç labâ nodokïa un PVN summu par ekonomisko un atbalstu mazumtirdzniecîbâ. Uzòçmçji, kuri ir pârsnieguði Finanðu ministrijas noteikto apgrozîjuma apjomu, ir atbildîgi par mazumtirdzniecîbas reìistrâciju, izmantojot fiskâlos kases aparâtus novitus sento e. Kases aparâta ierîcç, protams, piedalâs biznesa vadîbâ, jo pârdoðana tiek reìistrçta daïçji automâtiski, un reìistrâcija tiek saglabâta iekðçjâs kases atmiòâ.

Kases aparâtu uzdevums ir izveidot ikdienas ziòojumu, kas ir nepiecieðams. Dienas pârskats ir ikdienas ieòçmumu apjoms, kas netiek mainîts, jo tas tiek reìistrçts kases atmiòâ un iznîcinâts ieprogrammçtajos PTU tarifos. Finanðu lîdzekïi ir sadalîti autonomos kasçs un datoros. Autonomo kases aparâtu gadîjumâ ðie rîki ir aprîkoti ar privâtu programmatûru, un tie ir iebûvçta PLU preèu datu bâze, t.i., kodu un burtu uzòçmumu saraksts ar atbilstoðâm PTU nodokïu likmçm, cenâm un svîtrkodiem, ko var atrast noliktavâ. Pateicoties programmatûrai, ir iespçjams atpazît nodokïu likmju un vienumu datubâzes vçrtîbu simboliem. Ðâdi kases aparâti pçc PTU koda ievadîðanas vai produkta skençðanas, izmantojot skenera ierîci, to nodod savâ datu bâzç un sniedz klientam kvîti. Darîjuma beigas parasti tiek pârsûtîtas, izmantojot pogu ar uzrakstu "summa" vai "nauda". Autonomâ kases programma vçlâk tiek nolasîta noliktavas programmâ, lai pârvaldîtu veikala darbu. Ðâda veida kases aparâtus var izmantot arî saistîbâ ar galddatoru. Diemþçl ðîs sugas kazino ir ievçrojams trûkums - tâs neïauj preèu datu bâzei bût grûtâk nekâ desmitiem tûkstoðu. Kases aparâta iegâde jaunam brîdim nav tîra programma. Tas pats lîdzeklis jaunatnes saimnieciskâs kampaòas darbîbas gadâ nav vajadzîgs, un, ja mums ir lielâks pirkums, nekâ gaidîts, tad likums bûtu rûpîgi jâizstrâdâ pirms darba uzsâkðanas.