Datorprogramma kuras nolietojuma likme

Ledus izcirtòu plâksne ir viens no îsâkajiem un pievilcîgâkajiem viedokïiem par garðîgu uzkodu komplektu. Ja mçs aicinâm sevi un mçs nezinâm, ko viòus uzòemt, mçs varam izveidot apetîti patîkamu plâksni ar desâm.

vienoðanâsLabâkâ plâksne parâdâs, kad uz tâ rakstîtajiem rezultâtiem ir daþâdas krâsas un ðíietami. Vienâ no otras mçs varam sakârtot ðíçles un veselas salami ðíçlîtes. Tomçr ir svarîgi, lai atseviðías ðíçles izveidotu formçtu kompozîciju. Mçs varam maksât, lai rakstîtu ðíçles pçc kârtas tâdâ veidâ, ka katrs rullis bija acîmredzams. Vçl interesantâks, lai gan bîstamâks risinâjums ir sakârtot plankumus ziedu veidâ. Pieðíirot viòiem pareizu formu, vienkârði ievietojiet tos zobu bakstâmais.

estçtikaDesu plâksnîtei jâbût tâdai, kas izskatâs labi un garðîgi. Visas ðíçles jâsagrieþ vienmçrîgi un plânâ ar asu nazi vai profesionâlu aprîkojumu, ko jûs, protams, dzîvojat íîïslîpçðanai. Desu gabaliòus var sagriezt pa diagonâli un iegâdâties blakus ruïïiem.

EkstrasGaïas çdienkartç varam arî sarîkot olîvas, sieru, kokteiïu tomâtus un salâtu lapas. Bieþâks risinâjums ir sparìeïu izmantoðana ruïïos vai pildîjums tajos. Viòð var koncentrçties uz olu pastu, pipariem, mârrutku krçmu, sinepçm vai pesto. Liels papildinâjums ðâdiem ruïïiem bûs laða un augu krçjuma çdiens. Ja, kâ papildinâjums, izvçlamies sieru, ir vçrts tâs garðu pielâgot aukstâs gaïas garðai. Tâpçc vislabâk ir pasniegt karstos, nogatavojuðos sierus kopâ ar nogatavinâðanas aukstumu, piemçram, Parmas ðíiòíi vai chorizo desu.

stiprie dzçrieniUzkodas, kas izgatavotas no vieglâm gaïâm, ir vislabâk piemçrotas baltam, sausam vînam. Ja mums pasniegtâs aukstâs gaïas garða ir diezgan laba, ir vçrts laist sausu sarkanvînu uz galda. Vçlamâ pieeja ir pasniegt vieglas aukstâs gaïas ar balto vînu, pçc tam asâku ar sieru, ko vislabâk tçrç sarkanvîns, kâ arî kastu un laðu ruïïu ar rozâ vînu kopumu.