Filtru putekiu savaccji

Pieòemot rûpniecisko putekïu savâcçju iegâdi, ir vçrts zinât, ka ir vairâki ðâda veida putekïu savâcçji. Pirmais rûpniecisko putekïu savâcçju veids ir norçíinu kameras. Pçc tam ir gravitâcijas putekïu savâcçji. Putekïu daïiòas, kas ieplûst ðâda putekïu savâcçja iekðpusç, smaguma ietekmç, nokrît lîdz paðam putekïu savâcçja apakðam, un attîrîta gâze, kas ir dabiskâka, ir brîvi atbrîvota no ðâda putekïu savâcçja virsmas. Ðî putekïu savâcçju modeïa svarîga îpaðîba ir putekïu noòemðanas ceïð karstiem putekïiem.

Vçl viens ekonomisko putekïu savâcçju veids ir inerces kolektori. Tâs izceïas ar to, ka ðâdas organizâcijas ir ietvertas un atceras daudz vienkârðotu bûvniecîbu. Jums vienmçr vajadzçtu bût, ka to efektivitâte nav ilga. Tâpçc tie nedarbojas âtrâkos raþoðanas veikalos.Filtru kolektori ir atðíirîgi. Filtrçðanas putekïu savâcçji pçdçjâ stilâ strâdâ, ka piesâròotais spirts tiek izgatavots ar atbilstoðiem audumiem. Paðreizçjâ piesâròojuma tehnoloìija paliek uz auduma, un attîrîtâ gâze turpinâs. Ðâdiem putekïu savâcçjiem ir ïoti liela efektivitâte. Lîdz ar to un savâkt ilgâkos raþoðanas veikalos.Ir vçrts padomât par to, ka rûpniecisko putekïu ieguve ir obligâta visâs darba vietâs, kur tiek emitçts gaisa piesâròojums. Tomçr ir vçrts atcerçties, ka ðâdi ekonomiski putekïu savâcçji ir ïoti spçcîgi, un mums ir jâpielâgo jûsu putekïu savâcçjs veikalâ veikto darbu garðai. Tâpçc jums vajadzçtu lasît par lîdzîgiem ðâdu putekïu savâcçju parametriem, lai beidzot varçtu pareizi izlemt, par ko vajadzçtu lemt. Putekïu savâcçju tipus vispirms sadala tîrîðanas efektivitâte. Tâdçjâdi ðie putekïu savâcçji, kas ir nedaudz dârgâki ar stabilitâti, bûs daudz spçcîgâki. Tajâ paðâ laikâ ir rûpnieciskais putekïu savâcçjs uzòçmums. Ir vçrts òemt no pârbaudîtiem uzòçmumiem, kuriem ir pozitîvs viedoklis. Mûsdienâs mçs noteikti nebûsim neveiksmi par rûpniecisko putekïu savâcçju, ko esam iegâdâjuðies.