Finandu operaciju kontroli

Ir pienâcis laiks, kad fiskâlâs ierîces ir obligâtas ar likumu. Ir jaunâkâs elektroniskâs organizâcijas, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to, ka uzòçmçjs ir nelabvçlîgs, sods ar ievçrojamu soda sodu, kas ïoti lielâ mçrâ noved pie viòa panâkumiem. Neviens negrib riskçt un soda naudu.Bieþi vien uzòçmums tiek samazinâts uz mazâku platîbu. Darba devçjs pârdod savu ietekmi bûvniecîbâ, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ, un vienîgâ brîvâ telpa ir vieta, kur atrodas galds. Lîdz ar to kases aparâti ir vienlîdz vajadzîgi, ja veikalâ ir liela tirdzniecîbas telpa.Gluþi pretçji, tas nepastâv tâdu cilvçku veidâ, kas rada stacionâru. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs pârvietojas ar vienkârðu kases aparâtu un pilnîgu fonu, kas nepiecieðama tâs droðai izmantoðanai. Mobilie fiskâlie lîdzekïi parâdîjâs tirgû. Tiem ir zemi izmçri, izturîgas baterijas un viegla lietoðana. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tas dod viòiem ideâlu pieeju mobilajai raþoðanai, un, piemçram, tad, kad mums ir jâdodas uz klientu.Lîdzekïi arî ir svarîgi daþiem, pçrkot, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, klientam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Faktiski ðis kvîts ir viens no mûsu preèu iegâdes pierâdîjumiem. Ir vairâk nekâ pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic enerìiju saskaòâ ar pieòçmumu, un pçrk vienreizçju maksâjumu no iemaksâtajiem produktiem un palîdzîbas. Ja rodas situâcija, ka lielveikalu kase ir izslçgta vai dzîvo neveiksmi, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðu tiesvedîbu pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar smalku naudas sodu, un daþreiz pat situâciju tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît savu finansçjumu nosaukumâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu ziòojumu, kas mums precîzi parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam viegli pârbaudît, vai kâds no viesiem krâpj savu naudu vai vienkârði to, vai viòu veikals ir rentabls.

Labi kases aparâti