Gariga slimiba katoiu

Garîgâs slimîbas bieþâk sasniedz poïus. Saskaòâ ar statistiku katrs ceturtais tautietis cînâs ar vieglâkâm vai lielâkâm garîgâs veselîbas problçmâm. Kâpçc mums ir kauns, lai atgâdinâtu mums par palîdzîbu?

Garîgi traucçjumi var notikt ikvienam neatkarîgi no dzimuma, vecuma, izglîtîbas, sabiedrîbas statusa un dzîvesvietas. Visbieþâk sastopamâs problçmas psiholoìiskajâ vidç ir atkârtota trauksme, pçkðòi panikas lçkmes, stresa traucçjumi, demence un depresijas izskats. Ja jûs nejûtaties rîcîbas priekâ, jûs mocîsiet fobijas, jums ir problçmas ar atpûtu vai zaudçsiet atmiòas, saòemat profesionâlu palîdzîbu. Ja apmeklçtâjs no jûsu apkârtnes skatâs atðíirîgi un jûs uztraucaties, mçìiniet pârliecinât ðo lomu, lai organizçtu psihiatra apmeklçjumu. Nepietiekami nenovçrtçjiet satraucoðo uzvedîbu.

Kâpçc nevajadzçtu izvairîties no psihiatra apmeklçjuma? Viòð ir speciâlists, kuram cilvçka psihi nav noslçpumu. Psihiatrs ir ârsts, kurð jums netiks spriests par jûsu aprûpes un problçmu prizmu. Vai persona, kuras kompetence palîdzçs jums atgriezties pie bieþas dzîves. Lai saglabâtu bez bailçm, stresu, ðaubâm un kauns. Psihiatra apmeklçjumi nav kauna priekðnoteikums, tie ir paraugs ârkârtas sievietçm, kuras cînâs ar visâm problçmâm. Pateicoties âtrai psihiatriskajai aprûpei, viòð âtri un âtri atkâpjas no bieþas, normâlas dzîves.

Mûsu pieredzçjuðo psihiatru palîdzîba no Krakovas ir vçrtîga slimîbu un garîgo traucçjumu gadîjumâ. Pateicoties mûsu speciâlistu darbîbai, tiek atbalstîts ne tikai slims, bet arî viòas radinieki.