Gencianu mati

Mana brâïameita îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt matus. Viòa ir tik iesaistîta, ka, ja viòa vçlas, lai viss izskatâs krâðòs, tad viòa var darît vienu pîti divpadsmit reizes, liekot matu aksesuârus uz tâ vai saspieþot to. Viòð augstu vçrtç skolas sniegumu un sniegumu. Viòas jaunâ radîðana, Princess Joker, veca un priecîga, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte sajauca pâris bizîtes ar tiem uzliktâm lentçm. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vçlreiz. Es izskatîðos labâkâ vietâ ... un tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ îsta princese. Tomçr, ja tie paði viesi ar aristokrâtiem diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucoties par pçdçjo, kopð raþoðanas uzsâkðanas ir bijis mazâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas valodâ tâ gâja mazliet kâ "nieeee, es vienkârði nevçlos, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas ir ïoti labvçlîgi". Viòa izgudroja jaunu frizûru, uzvilka matus brîvâ koku struktûrâ. Protams, kad viòa izveidoja kâzas, mums tagad ir prasme griezt matus, tâpçc tas bija ïoti âtri. Viòas mâte, no manas puses, no otras puses, tika uzcelta arî divdesmit minûtçs.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas