Godigs psihologs 6

Nopelnît 21. gadsimtâ nav vieglâkais. Mçs bieþi saskaramies ar lielu stresu. Daudzi pienâkumi, smaga un nervu atmosfçra mâkslâ, un tad lielas problçmas telpâs. Aplis ir izteikts. Mçs esam emocionâli pârslogoti. Bieþi vien mums nav cerîbas pat mazinât stresu vai godîgu sarunu par mûsu pieredzi.

Vçl vairâk neskaidrîbas viòa emocijâs liek apgrûtinât stingrîbu stingrâ laika periodâ. Daudzi pienâkumi, kas mûs apgrûtina, tiek veikti ar lielu piepûli un bez enerìijas. Mûsu intereses un kaislîbas pazûd. Mçs nemeklçjam atpûtu, kaut arî mçs jûtamies izsmelti.

Bûtiska ir atbrîvoðanâs no negatîvas mîlestîbas. Mçs tos varam turçt ïoti ilgi. Ja mçs no tiem nebûtu atbrîvojuðies, tie arî pârspçtu spçcîgu spçku elastîgajâ dienâ. Labs psihologs var palîdzçt mums atrasties pçdçjâ pozîcijâ. Starp viòa palîdzîbu viòð spçs atbruòoties ar gludu mûsu emociju bumbu, un viòð atceras. Daþreiz ðis risinâjums ir piemçrots.

Hronisks stress ir bîstams veselîbai. Bieþi vien mçs nezinâm pçdçjo stâstu no pçdçjâs. Bet tieði tajâ brîdî jûsu sistçma pârceïas, lai aizstâvçtu un sniegtu signâlus, ka viss ir nepareizi. Galvassâpes, muskuïi, vçders, sirdsklauves, bezmiegs - îpaði tâs ir plaði izplatîts simptoms. Nakðòoðanas neiespçjamîba izraisa apburto loku. Mçs nakðòojam naktî - kâ rezultâtâ jûsu diena ir maiga. Novçrotâ uzmanîba un noguruma cçlonis ir tas, ka mçs dienas gaitâ esam mazliet efektîvi, un mçs pieïaujam daudz kïûdu. Ja situâcija tiek atkârtota, mçs riskçjam ar padomiem un mâcîbâm no mûsu priekðniekiem. Tâtad, tas savukârt palielina stresu. Tâ rezultâtâ mçs vairs nevaram aizmigt, jo mûsu prâts ir pilna laika, ko stimulç negatîvu emociju lavîna.

Labs psihologs Krakova palîdzçs mums kontrolçt stresu. Saruna ar viòu var koncentrçties uz veselîgu risinâjumu un palielinât mehânismus, kas mûs aizsargâs. Hronisks stress ir sareþìîts, un tas izraisa nopietnâkas, gan garîgas, gan fiziskas slimîbas. Labs psihologs Krakovâ - tas pastâv jûsu rokâs un noteikti palîdzçs mums tikt galâ ar nervu problçmu.