Gordons audzina bcrnus

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kurâ tâ mçìina samazinât sarkano asins ðûnu skaitu. Ançmijas attîstîbai jaunâ cilvçka sistçmâ ir daudz iemeslu: dzîves, ko nodroðina asins zudums, traucçjot eritrocîtu raþoðanu vai pat saîsinot eritrocîtu dzîvi. Kaut arî viss, invaliditâte grûtniecçm ir salîdzinoði izplatîta - skar apmçram 40% grûtnieèu. Tomçr sievietçm ar cerîbu ançmijas definîcija izskatâs nedaudz atðíirîga. Grûtniecîbas laikâ ir palielinâjies dabas daudzums un tâ atðíaidîjums, lai samazinâtu sarkano asins ðûnu skaitu, ançmija ir diezgan vienkârða parâdîba. Tâdçï grûtniecîbas laikâ mçs pieminam ançmijas raðanos, kad hemoglobîna lîmenis pazeminâs zem 10 g / dl vai hematokrîta zem 30%.

Tas neuzlabo faktu, ka svarîga sarkano asins ðûnu trûkums nâkotnes mâtes organismâ var izraisît augïa attîstîbu un hipoksiju. Centrâlajâ grûtniecîbas periodâ tas var izraisît embrija implantâcijas traucçjumus un pat aborts. Pârçjâ ceturksnî tas var izraisît iedzimtus defektus, un treðajâ ceturksnî tas var izraisît priekðlaicîgu piegâdi.

Faktori, kas veicina ançmiju grûtniecçm, galvenokârt ir alkohola lietoðana un smçíçðana. Vçl viena grûtniecîba ir pârpilnîba trûkumiem, sveicienam un uzturvçrtîbai uzturâ, kuru pieprasîjums grûtniecîbas laikâ ir diezgan spçcîgs. Ançmijas ârstçðana ir atkarîga no tâ attîstîbas lîmeòa un iemesla. Neliela ançmija, kuras faktors bija dzelzs deficîts, joprojâm tiek ârstçta ar perorâlâm piedevâm. Ïoti reti tiek dota arî intravenoza dzelzs deficîta papildinâðana, tâ vienmçr ir ar îsâku jaudu nekâ uztura bagâtinâtâju lietoðanâ. Ir gadîjumi, kad vienlaicîgi ir nepiecieðama asins pârlieðana - tas ir îpaði smagas asiòoðanas gadîjumâ, kâ pierâdîjums placentas atdalîðanas laikâ.

Ançmija ir salîdzinoði âtri atpazîstama slimîba, tâs simptomi ir:

nogurums,vâjums,galvassâpes,problçmas ar slavu un koncentrâciju,reibonis.

Tâdçï, ja esat grûtniece, novçrojat kâdu no iepriekð minçtajiem faktoriem, pârliecinieties, ka konsultçjieties ar speciâlistu, jo neapstrâdâta ançmija var izraisît nopietnus augïa bojâjumus un pat nâvi.