Gramatvedibas birojs 2x2 laiva

Grâmatvedîbas birojs kâ saimnieciska vienîba sniedz palîdzîbu grâmatvedîbas jomâ, uzturot cilvçkresursu un algas dokumentâciju. Ðie lîdzekïi ir paredzçti citâm saimnieciskâm vienîbâm un uzòçmumiem, kâ arî vairâkâm fiziskâm personâm.Parakstot lîgumu, pilnvarotais, proti, grâmatvedîbas birojs, veic pienâkumus, kas saistîti ar nodokïu tiesîbu, darba tiesîbu un joprojâm ar sociâlo apdroðinâðanu saistîto tiesîbu îstenoðanu.

http://lv.healthymode.eu/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/

Optima Biuro Rachunkowe ir izstrâdâts, lai vienkârðotu grâmatvedîbas biroju darbu, kas veic kârtçjo darbîbu citâdâ veidâ. Tagad Optima modulis ir integrçts grâmatvedîbas birojâ, tâpçc visu informâciju var regulâri uzlabot un sinhronizçt. Tas nodroðina, ka grâmatvedis sâk darbu bez papildu pieteikðanâs.Atkarîbâ no uzòçmuma apjoma un modeïa var izmantot daþâdus moduïus, ko nodroðina Optima Grâmatvedîbas programma.Piemçram, nodokïu grâmatu modulis ïauj viegli veikt grâmatvedîbas pakalpojumus uzòçmumiem. Iegâdâs norçíinus ar Nodokïu biroju saskaòâ ar visdaþâdâkajiem noteikumiem. Vçl viens tirdzniecîbas grâmatas elements ïauj saglabât grâmatas kopâ ar jaunâko grâmatvedîbas likumu. Grâmatvedîbas procesi kopumâ ir automatizçti. Ðis modulis ieraksta "Vat" nodokli. Tas ïauj arî nosûtît informâciju elektroniskâ veidâ.Vçl viens pamatlîdzekïu elements sniedz iespçju grâmatvedîbas birojiem glabât lietotâja pamatlîdzekïu uzskaiti, kâ arî pareizâs un delikâtâs vçrtîbas. Tas arî ïauj izmantot nolietojumu. Tâ arî automâtiski uzskaita amortizâcijas izmaksas un reìistrç pamatlîdzekïu vçsturi.HR un algas modulis uzkrâjas un sniedz nodokïu deklarâcijas un aprçíina sociâlâs apdroðinâðanas iemaksas. Tas ïauj grâmatvedîbas birojiem uzturçt pilnîgu personâla un algas dokumentâciju. Sadarbojas ar programmu Pùatnik. Viòð labo algu sarakstu un nosûta deklarâcijas Nodokïu pârvaldei. Tas viss notiek kopâ ar jaunâkajiem noteikumiem, kas tiek pastâvîgi atjauninâti.Programma Optima ir grâmatvedîbas biroju un nodokïu konsultantu viegli lietojama programmatûra. Tâ ir lçta lielâs grupâs un pakalpojumu modelis, kas pieejams internetâ.