Iekartu noma poznan

BagProject ir e-komercijas uzòçmums, kas nodroðina uzglabâðanas ratiòus, tirgus galdus, ceïojuma èemodânus, iepirkðanâs ratiòus, mugursomas un riteòus. Visi pârdoðanai piedâvâtie produkti ir izgatavoti no skaistâkajâm izejvielu klasçm. To izmantoðana ir pieòemama un estçtiska. BagProject var bût profesionâlu speciâlistu komanda. Ðobrîd pârdodamie produkti ir priecîgi par mûsdienîgumu un lielisku lietoðanas komfortu. Piedâvâtajiem ratiòiem, mugursomâm vai galdiem ir augsta izturîba. Pasûtîjumiem virs PLN 200 piegâde ir laba. Maksâjot ar bankas pârskaitîjumu, summa PLN 12, kad izòemat PLN 13. Jebkura nenoteiktîba tiks likvidçta uzòçmuma darbiniekiem. Jûs varat sazinâties no pirmdienas lîdz piektdienai no 9 lîdz 16. Uzòçmumam ir augsta meklçðanas shçma. Jums tikai jânorâda materiâla veids. Kolekcijâ veikalâ ir, piemçram, preèu rati. Zelts smago priekðmetu pârvadâðanai, kas sver lîdz pat desmitiem kilogramu. To izmanto individuâlie klienti, tûristi vai uzòçmçji. Veikals piedâvâ arî ilgstoðas tirdzniecîbas tabulas preèu pârdoðanai laukumâ. Mobilie, efektîvi bojâjas, tie ir gadi. Piedâvâjums ar izcilâm daþâdu izmçru, krâsu vai formu ceïojumu somas. Pçdçjâs krâsu somas tiek piedâvâtas kopâ ar iepirkðanâs automaðînâm. Liels labo dizainu un krâsu sortiments. BagProject piedâvâ arî ilgstoðas sporta mugursomas nozîmîgiem ceïojumiem. Tie ir arî lieliski piemçroti nelielâm ekspedîcijâm uz pilsçtu. BagProject garantç individuâlu pieeju katram lietotâjam un perfektu profesionalitâti.

Skatît: platformas ratiòi