Izlases notikumu maturcdanas uzdevumi

Tehnisko tulkojumu specifika ir atkarîga no dokumentâcijas satura iegûðanas skaidrâ konvencijâ, jo gan ziòojuma sûtîtâjs, gan saòçmçjs tiek samazinâts lîdz tehniskajam priekðmetam, pamatojoties uz konkrçtajam laukam, daïai vai uzòçmumam piemçrotu valodu konvenciju. Tâpçc vissvarîgâkâ tehniskâs tulkoðanas daïa ir tehnisks izteiksmes stils, t.i., specializçts domu formulçðanas veids, kura prioritâte ir sniegt informâciju, tâpçc papildu valodas funkcijas tiek minimâli ierobeþotas, lai neviens izrotâjums nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir noderîga dzîvç inþenierzinâtnes.

Tehniskâs tulkoðanas uzdevums ir izvçlçties identisku informâciju sveðvalodu saòçmçjam, kâ tas ir rakstîts avota valodâ. Stolicas tulkoðanas biroju pieòemtais standarts izvçlas verificçðanai paredzçto tulkoto tehnisko tulkojumu. Tâpçc ir normâla tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras sastâvdaïa, kas zinâmâ mçrâ liecina par lielisko tulkoðanas klasi. Verificçtâji veic teksta lasîðanu, jo, lai pienâcîgi pârbaudîtu tehnisko tulkojumu, ir nepiecieðama treðâs personas disertâcija, kas nav aktîvi uzsâkusi teksta tulkoðanu un var pârskatît tâ principu ar attâlumu.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas verifikâcija ir tulkoðanas procesa galvenais stâvoklis. Tomçr daþreiz tas sakrît ar to, ka saturs ir tâlâk apspriests ar klientu, un konsultâciju mçríis ar klientu ir noslçgt nozares lietoto terminoloìiju. Mûsdienu IT risinâjumi ir tehniskajâ tulkoðanâ ieviestâs terminoloìijas standartizâcija, kuras problçma ir tulkoðanas procesa atbalstîðana un terminoloìijas datu terminoloìijâ lietoto terminoloìiju saîsinâðana. Citâs valodâs ir mainîti arî teksti, kas apraksta grafiskos elementus, kuri vçl ir jâpârvçrð un jâkoriìç skaitïu izteiksmç.