Izsmidzinat gaisu

Katru dienu, pat tâdâ telpâ kâ birojs, mçs ieskauj daþâdas ârçjas vielas, kas uzsver to izaugsmi un kvalitâti. Papildus galvenajiem atkritumiem, tâdiem kâ: vieta, temperatûra, vides mitrinâðana un viss, mçs dodamies bûvçt ar bagâtîgiem tvaikiem. Gaisa, ko elpojam, nepastâv pilnîgi tîrâ, bet, protams, piesâròotâ, viendabîgâ pakâpç. Mçs varam aizstâvçt sevi pret piesâròojumu putekïos, radot spçles ar filtriem, taèu tomçr viòi dzîvo gaisâ citi draudi, kurus vienmçr ir grûti atklât. Pirmkârt, tiem ir toksiski dûmi. Tos parasti var izsekot ar tâdâm ierîcçm kâ toksisko gâzu sensoru, kas satur patogçnâs daïiòas no satura un brîdina par to klâtbûtni, pateicoties tam brîdinot mûs par draudiem. Diemþçl risks ir ârkârtîgi nopietns, jo daþas vielas, piemçram, Èada ir bez smarþas un bieþi vien to audzçðana atmosfçrâ rada nopietnus veselîbas traucçjumus vai nâvi. Neatkarîgi no klinðu veidoðanâs mums draud arî citi detektora nosakâmi faktori kâ sulfâta pierâdîjums, kas milzîgâ koncentrâcijâ ir noslçpumains un dodas uz tûlîtçju paralîzi. Vçl viena indîga gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir tikpat bîstams kâ iepriekð minçts, un amonjaks - gâze, kas atrodas gaisâ, bet ilgâkâ koncentrâcijâ ir bîstama darbiniekiem. Indîgo elementu detektori var noteikt arî ozonu un sçra dioksîdu, kuru alkohols ir spçcîgâks par laika apstâkïiem, un tam ir tendence aizpildît zemi apvidû - no pçdçjâs paðreizçjâs situâcijas, ja mçs esam pakïauti ðim pamatam, sensori jâievieto pareizajâ vietâ viòð varçja sajust draudus un pastâstît mums par to. Citas bîstamas gâzes, ko sensors var mûs brîdinât, ir kodîgs hlors un ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds, kâ arî iespçja ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ redzat, jums ir nepiecieðams uzstâdît toksisku gâzes sensoru.