Jula rupnieciskais putekisuccjs

Rûpniecîba un rûpnîcas, kas raþo daþâdus rakstus masveidâ, balstâs uz viòu tiesîbâm un vçlas pilnîgi jaunu izeju nekâ tie, kurus mçs izmantosim nelielâ mçrogâ, lieta cieðâ ìimenes mâjâ. Raþoðanas telpâs kopîga darbîba ir, piemçram, daþâdu ðíidrumu vai eïïu izplatîðanâs tieði uz zemi vai uz robeþu.

Ïoti neefektîvs risinâjums bûtu tad, ja izsauktu tîrîðanas apkalpi, lai berztu ar tik daudz putekïu un sûkïu, izmantojot lupatas un sûkïus. Ðâdâs ârkârtas situâcijâs to panâk ar îpaðiem rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem, kas paredzçti smçrvielu un ðíidrumu tîrîðanai. Âtri, efektîvi, neatstâjot nekâdas pçdas, turklât tieði uz îpaðu konteineru noòemðanai.

Putekïsûcçji Atex vai centrâlo rûpniecîbas putekïu sûcçji & nbsp; var tikt papildus izmantoti, lai sagatavotu citu metode atkritumu no zemes, milzîgu jaudu. Ir dati, lai notîrîtu milzîgo atkritumu daudzumu no mâkslîgâm virsmâm, koka vai metâla, tas ir, visu, ko ir grûti savâkt ar otu un lâpstiòu, un par kuru parasti nav pareizi putekïsûcçju. Centrâlajiem putekïsûcçjiem ir lielâka jauda, lielâka sûkðanas skala, pilnîgi atðíirîgi datu konteineri, lai savâktu sareþìîtus atkritumus. Tomçr ðâdi putekïu sûcçji var, lielâkoties, vakuumâ, vienlaikus attîrot vienu telpu. Tas ir tikpat liels atbalsts tîrîðanas komandai, kurai arî ir liels darbs bez ârkârtas situâcijas.

Rûpnieciskie putekïsûcçji parasti ir paredzçti liela veida atkritumiem, un tos neizmanto paklâja gabala tîrîðanai darbinieka çdamistabâ. Tie tiks izmantoti tikai raþoðanas çkâs, kur raþoðanas procesâ daudzi citi atkritumu veidi nonâk zemç vai veikalos, kur izejmateriâlu daudzums ir nokïuvis negadîjumâ. Par laimi ðodien rûpniecîba ir automatizçta summa un pielâgota, lai saglabâtu darbinieku fizisko spçku, un daþas no tâm varçtu bût izgatavotas ar augstas veiktspçjas iekârtâm, piemçram, rûpnieciskajiem putekïsûcçjiem.