Ka rupcties par programmaturu

Vispirms pirms rezolûcijas pieòemðanas par jebkuras programmatûras vai firmas programmatûras iegâdi, jums ir jâsaòem tâs demonstrâcijas iespçja un jâiepazîstas ar tâs spçjâm un funkcijâm. Programma, iespçjams, nepastâv, jo ir pârâk svarîgi izmantot, konfigurçt un instalçt potenciâlajiem pircçjiem.

Tam bûs nepiecieðama papildu, reizçm dârga, tâs piemçroðanas attîstîba korporâcijâ. Jo îpaði, ka sistçmas ir vienkârðas sistçmas ar viegli zemu saskarni.Noliktavas programmai nav jâbût dârgai, bet tai vajadzçtu bût PVN rçíinam, ko platformâ iegâdâjas uzòçmums, kas atrodas platformâ. Lçta cena un neliela informâcija par viòu internetâ var teikt, ka viòð joprojâm nav pârbaudîts. Jâatceras arî, ka daþi programmatûras atjauninâjumi ir papildus samaksâti un laikietilpîgi. Bieþi vien viòu paðu izgatavoðana ir tikai klients. Ja vien uzòçmums nav nopircis abonçðanas licenci (piemçram, mçnesî, tad atjauninâjumi ir bezmaksas.Labu noliktavu programmu vajadzçtu sistemâtiski atjauninât, izmantojot raþotâju. Pateicoties tam, viòð var veiksmîgi izveidot mûsdienîgus instrumentus un darbîbas metodes. Turklât tas tiek uzskatîts par pastâvîgi mainîgiem tiesîbu aktiem (piemçram, jauniem likumiem. Atjauninâjumi ir programmatûras papildu izmaksas, ja mçs pçrkam visu programmu. Daþâs sistçmâs tâs pâriet automâtiskâ formâ.Svarîga lieta, izvçloties noliktavu programmu uzòçmumam vai birojam, ir tehniskais atbalsts. Pateicoties moderniem tâlvadîbas darbiem uz galda (piemçram, TeamViewer, lietotâji var sasniegt tehnisku risinâjumu ar interneta palîdzîbu spçcîgâ un salasâmâ risinâjumâ. Konsultantam ir jânodroðina parole un klienta numurs. Pateicoties ðim risinâjumam, tas ir bagâts ar skaidru laiku, lai noskaidrotu jebkâdas ðaubas par to, ka ir programmatûras uzòçmums, un iegût visaptveroðu pakalpojumu mûsdienu darbîbas jomâ.