Kases aparata izmaksas

Sâkot mûsu biznesa darbîbu, daudzas sievietes brînâs par to, kas ir aizdevums kases aparâta atcelðanai. Pretçji ðíietamajam, aizdevuma summa pati par sevi ir ârkârtîgi pieejama, lai noteiktu un ir PLN 20 000, ja nepiecieðams pârdot preces privâtâm sievietçm. Galu galâ, tikai atteikðanâs no kases aparâta pirkuma dçï ir tikai viena no iespçjâm. Pretçji ðíietamajam, izbraukðanas robeþa no kases aparâta virziena dçï ir vislabâk pârbaudâma.

ValgoSocksValgoSocks - Pareiza zeíes par viltâm pirkstiem un plakanâm pçdâm!

Tâpçc, pirms sâkat vadît privâtu uzòçmumu, jums ir jâzina ne tikai kases aparâta attçla robeþa, bet arî tas, kâdâm nozarçm tas ir nepiecieðams. Tomçr, ja viòð meklç aizdevumu, kas saistîts ar satiksmi, viòð tikai apstrâdâ ar preèu pârdoðanu saistîto apgrozîjumu privâtpersonâm. Tirdzniecîba ar valsts nosaukumiem un iestâdçm nav iekïauta pçdçjâ diapazonâ. Nozares, kurâm obligâti ir jâbût fiskâlajai kasei, atzîst tâdas nozares kâ saðíidrinâtâs gâzes, radioiekârtu, fotogrâfiju, automobiïu, pasaþieru pârvadâjumu tirdzniecîba arî daudzâs daþâdâs nozarçs. Detaïu saraksts ir stingri noteikts finanðu ministra likumâ. Pirms sâkat uzòçmçjdarbîbu, jums ir jâpârbauda, vai jûsu izveidotâ darbîba nav iekïauta enerìijas sarakstâ ar obligâtu kases aparâtu elzab alfa. Turklât ir saraksts ar nozarçm, kas ir atbrîvotas no fiskâlâs kases, ti, kampaòas veida dçï. Ðî darba metode ietver kurjeru un pasta pakalpojumus, telekomunikâcijas, izglîtîbu, daþus transporta veidus un daudzas citas lîdzîgas darbîbas. Tâtad tieðâm ierobeþojums, no kura jums ir jâbût kases aparâtam, nekad nav tik svarîgs. Tas ir ïoti neparasti nopietni, ja runa ir par nozarçm, kurâm ir jâietver kases aparâti vai tie, kas ir pilnîgi atbrîvoti no to izgatavoðanas. Tas ir ârkârtîgi efektîvs, jo, ja netiek ievçrots svarîgs likums, tas var atklât, ka prakses sâkumâ mçs bûsim daudz problçmu. Jums ir rûpîgi jâpârzina likums. .