Kases aparati juridiskie pakalpojumi

Daþiem uzòçmçjiem agrâk vai vçlâk bûs vieta, kur tai bûs nepiecieðams uzkrât fiskâlo kases aparâtu ar cieðu vârdu. Tomçr ðobrîd pastâv fakts, vai tas ir nekavçjoties pakïauts izmantoðanai?Galu galâ, tas vispirms ir jâinstalç. Finanðu iestâdes uzstâdîðana nav pilnîgi liela, es atceros, ka ikviens varçs to apstrâdât, izlasot ðo rakstu.

Ko viòam vajadzçtu sâkt?Galvenais solis ir pirkt siltuma kases aparâtu. Bûtu daudz, ja mçs to darîtu apmçram 3-5 nedçïas agrâk, tas ïaus mums mâcîties ðâdâ veidâ ar paðreizçjo çdienu un tâ iespçjâm. Laiks, ko mçs pavadâm treniòiem ar kâpostu, kas nav fiskâlâ kârtîba, palîdzçs mums veikt vçlâku darbîbu un ietaupît daudzus nervus, nemaz nerunâjot par mûsu klientu nerviem.Ja jûs jau esat iepazinuðies ar mûsu kases aparâtu, jums jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde nâkamajâ dienâ pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas.Tâtad paziòojumu var rakstît ar rokâm.Pçc ðâda paziòojuma izveides ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Tâpçc ir svarîgi to izdarît agrâk, bet mçs nekad nevaram aizkavçties ar ðo funkciju.Ðo pakalpojumu nodroðina pilnvarots kases serviss. Servisa laikâ servisa tehniíis aizpilda servisa grâmatu, turklât summa tiek aizzîmogota ar svina zîmogu ar pakalpojuma numuru.Pçc fiskâlâ moduïa uzsâkðanas 7 dienu laikâ aizpildiet un iesniedziet citu materiâlu tuvâkajai nodokïu iestâdei. Tâdçï ir dokuments "Paziòot nodokïu maksâtâjiem par fonda uzstâdîðanas vietu". Ðâds materiâls tiek nodroðinâts bez maksas tehniskâs apkopes speciâlistam. Uz papîra tiek ievadîti visi dati par mûsu vârdu un kases aparâtu - tâ sçrijas numurs, unikâls, mçs sniedzam uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un mçría datumu.Ir vçrts domât, ka atbildîba par ðâda dokumenta iesniegðanu ir nodokïu maksâtâjiem. Mçs arî iesakâm saglabât iegûtâ dokumenta kopiju.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skaits, ko piemçro fiksçtajam daudzumam, piemçram, ar ûdensizturîgu maríieri. Turklât tas tiek ievadîts servisa grâmatâ nozîmîgâ jomâ, un ðâds numurs vienmçr tiek sagatavots, iesniedzot nodokïu dokumentus nodokïu nosaukumâ, daþreiz to var iegût reti ar vçstuli.Mûsu mâjas lapas darbs ir neiedomâjami svarîgs. Katra nodokïu maksâtâja pienâkums ir atstât viòu fonâ, izmantojot kases aparâtu.