Kases aparati pasaulc

Nodokïu kases novitus maùa plus e ir trauks, kas reìistrç apgrozîjumu un labâ nodokïa un PVN summu, kas ir piemçrota mazumtirdzniecîbai. Kases aparâts ir elektronisks.

Daþâs finanðu kasçs nav iebûvçtas atmiòas vai tâs neiekasç datus, izmantojot iebûvçto atmiòu, jo izmanto ârçjo atmiòu. Itâlijâ un Grieíijâ kases aparâtus izmanto Polijâ, bet tie ir nedaudz atðíirîgi ieprogrammçti. Likums, kas nosaka kases aparâtu izmantoðanu pârdoðanas reìistrâcijâ, ir Finanðu ministrijas likums par obligâto mazumtirdzniecîbas reìistru.

Ðis likums uzòçmçjam uzliek pienâkumu reìistrçt pârdoðanu, izmantojot kases aparâtu, kas viòu reìistrç elektroniskâ reþîmâ, un samaksât attiecîgajai iestâdei, sagatavojot obligâtu ikdienas fiskâlu pârskatu. Kases aparâtus var iedalît neatkarîgos datoros. Ðiem ideâliem kases aparâtiem tie ir aprîkoti ar elektroniskâs ierîces fonâ iebûvçtu programmatûru. Kases aparâtiem ar integrçtu neatkarîgu sistçmu ir iebûvçts PLU kodu reìistrs, un to klients var strâdât ar likmçm, nosaukumiem, cenâm un, iespçjams, svîtrkodiem, kas tiek òemti vçrâ, pârdodot produktus. Kases aparâtu lielâ priekðrocîba, pamatojoties uz datoru, iespçjams, ir iespçja âtrâk iejaukties konkrçtâ veidâ, ko mçs varam mainît, izmantojot datora tastatûru. Ðâdas iekârtas ir vieglâk lietojamas, jo tâs ïauj saistît daudzus kases aparâtus noteiktâ sistçmâ, ko kontrolç IT speciâlists vai persona, kas ir apmâcîta darboties fiskâlâs programmas ietvaros.

Datorizçtâs sistçmas izmanto printerus, kas ir saistîti ar kases aparâtu un datoru, izmantojot îpaðu programmatûru. Neatkarîgi no tâ, kâda veida kases aparâtu mçs izvçlamies, pieòemsim domât par rezervju fiskâlo kases aparâtu. Rezerves kases aparâts ir neapðaubâma priekðrocîba, ja veiksmîgi tiek izdarîti paði ierakstîðanas instrumenti. Speciâlâs ierîces iegâdei jâbût aizòemtai katrâ augsto tirdzniecîbas un pakalpojumu tîklâ, tâdâ gadîjumâ papildu trauka iegâde nav liels izdevums, un vîrieðu apmierinâtîba ir vissvarîgâkâ. Mikrouzòçmumu panâkumos finanðu jautâjumiem var bût svarîgâka loma.