Kases aparats elzab k10

Ikviens nodokïu maksâtâjs, kas pârdod preces fiziskâm personâm, ir atbildîgs par apgrozîjuma reìistrçðanu, izmantojot kases aparâtu. Ðis risinâjums ïauj veikt pienâcîgus norçíinus ar nodokïu birojiem. Tas izriet no likuma un ir neapstrîdams.

http://lv.healthymode.eu/drivelan-ultra-labakas-un-visefektivakas-erekcijas-tabletes/

Kâ ar nepareizu kases aparâtu?

Ðâdâs formâs ir vçrts nodroðinât tâ saukto rezerves naudu. Tâs apglabâðana nav juridiska prasîba, tâpçc katra vadîtâja rûpnîcâ ir jâdomâ par ðâdu risinâjumu jau iepriekð. Tas lieliski atbilst daþâdâm ârkârtas situâcijâm, kas prasa pareizu aprîkojuma remontu. Teksta tekstâ PVN likums skaidri nosaka, ka, sekmîgi neizdodot iespçju izveidot tirdzniecîbas reìistru, izmantojot rezerves kasieri, nodokïu maksâtâjam bûtu jâpârtrauc pârdoðana. Rezerves fonds var aizsargât pret nevajadzîgiem un neparedzçtiem mâkslas pârtraukumiem. Ir vçrts atcerçties, ka gatavîba izmantot rezerves kases aparâtu jâziòo nodokïu iestâdei, minot mçbeïu sadalîjumu un norâdot zinâðanas par rezerves maltîti.

Diemþçl, kad tas bija ïoti minçts, kases aparâta trûkums ðajâ rezervju kasç sastâv no nepiecieðamîbas pârtraukt pârdoðanu. Pçc tam jûs nevarat pabeigt pârdoðanu, un ðâda dzîve ir nelikumîga, un viòi var aprobeþoties ar sekâm, ko rada liela finansiâlâ sloga radîðana. Neatgrieþoties pie situâcijas, kad patçrçtâjs pieprasîs piemçrotu kvîti.

Tâdçï bûtu viegli paziòot par remontçtâja remontdarbu un nodokïu postneta printeru, kâ arî nodokïu iestâþu neveiksmçm par tirdzniecîbas ierakstu darbîbas klusumu ierîces remonta posmâ un tieði klientiem par pârdoðanas caurumu.

Tikai tieðsaistes pârdoðanas panâkumu gadîjumâ uzòçmçjam nav jâaptur viòa darbs, bet tas liecina, ka ir izpildîti vairâki nosacîjumi - rûpîgi jâapsver uzskaite par to, kâdas preces maksâjums ir pieòemts; maksâjums jâsaòem pa e-pastu vai pastu. Ðajâ formâ pârdevçjam - nodokïu maksâtâjam - bûs tiesîbas ievietot PVN rçíinu.