Kases aparats uwidnica

Pirmkârt, jâdomâ par to, ka finanðu birojs un finanðu printeris nebija vienâdi. Ir tâdi paði rîki, kas ir ïoti atðíirîgi. Lai gan tie parasti ir sajaukti viens ar otru, viòiem ir jaunas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas, un tâs ir daþâdas funkcijas.

Kases aparâtiem ir visa pârdoðanas sistçma. Tajos ir preèu un palîdzîbas datu bâze, tâpçc tiem nav jâbût savienotiem ar kâdu jaunu ierîci. Pçc tam jûs varat teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar to, ka viòiem ir mazâk darba nekâ finanðu printeri, tie ir lçtâki, kas patieðâm ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka visi izskatâs pçdçjie, lai nopelnîtu augstu un tajâ paðâ laikâ, kad tçrç mazâk.Fiskâlie printeri ir palielinâti kases aparâti. Papildus iespçjai izdrukât kvîtis un attîstît pârdoðanas sistçmu, tâm ir arî plaðâkas funkcijas. Piemçram, viòi var kontrolçt produktu krâjumus, kurus konkrçtajam uzòçmumam ir pieejamas. Pateicoties ðâdai iespçjai, jûs vienmçr zinât, kas konkrçtajâ brîdî var bût pazudis no lielveikala un kas bûtu jâpçrk nozîmîgâ brîdî. Papildus savam veidam jûs varat ievadît daþâdus akcijas. Ne tikai parastie cenu samazinâjumi, bet arî lçtâki produktu pârdoðanas apjomi iepakojumâ, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viens trûkums ir fakts, ka tâm ir tieða PVN rçíinu izdrukâðana, kad un cik iespçjams uzlabot kvîti pirms tâ drukâðanas. Ðâdâm iespçjâm nav fiskâlu kases aparâtu. Tomçr, izzinot no kases aparâtiem, tie nav paðpietiekami un, lai pareizi darbotos, ir jâbût savienotiem ar ârçjâm tirdzniecîbas sistçmâm, t.i., datoru. Tas ir arî defekts, ja tas ir arî defekts. Ðî slimîba ir tâda pati, ka bez datora nav iespçjams izdrukât èekus. Datora iegâde ir arî papildu maksa. Priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati, kas atrodas datorâ, ir precîzâki un salasâmi. Fiskâlie printeri uzlabojas vidç, kur svarîgas ir preèu datu bâzes. Neskatoties uz lielo priekðrocîbu, ko sniedz fiskâlâ printera priekðrocîbas kases aparâtâ, pirms izvçles par to iegâdi ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda specializçta iekârta. Cilvçkiem, kas darbojas mazos veikalos, nav ieteicams izveidot tik plaðu funkciju sistçmu, un kases aparâta izmaksas ir plânâkas nekâ fiskâlais printeris.