Kases aparats

HondroCream

Fiskâlais kvîts ir pierâdîjums par pirkumiem, kas veikti ar procentiem. Tas palîdz mums pârbaudît, vai maksâjums no veikalu plauktiem faktiski piekrît pçdçjam maksâjumam par summu, lai mçs varçtu ziòot par iespçjamu sûdzîbu arî tirdzniecîbâ. Turklât kvîts dod mums pârskatu par iztçrçto naudu, kas atvieglo savu izdevumu kontroli.

Kvîtim ir arî vairâkas svarîgas ziòas, kas ne vienmçr ir saistîtas ar iegâdâtajiem produktiem vai to vçrtîbâm. Un, protams, vissvarîgâkâ informâcija, ko kases aparâts elzab alfa izdrukâ uz epizodes, ir tâ nodokïu maksâtâja vârds, kurð rada uzòçmçjdarbîbu, un tâs juridiskâs adreses adrese. Citi dati ir nodokïu identifikâcijas punkts, saòemðanas izdrukas datums un laiks, kasieris un kases numurs. Piekriðana kases numura faktam ir îpaði svarîga, jo mums bûs jâziòo par sûdzîbu par konkrçtu produktu. Paragon ir ârkârtîgi svarîgs pierâdîjums par pârdoðanu ne tikai cilvçkam, bet arî pârdevçjam un nodokïu birojam. Pateicoties tam, ka kases aparâts reìistrç katras preces pârdoðanu, ir grûtâk slçpt pârdotâs preces, un tâpçc ir grûtâk izvairîties no nodokïa maksâðanas. Ar ðiem lçmumiem Finanðu ministrija uzlika pârçjâs profesiju grupas, lai saòemtu kvîti. Un jâ, piemçram, frizieri un taksometru vadîtâji. Tomçr jâatceras, ka visa gada garumâ tiek ieviesti jaunumi, un kases aparâtu îpaðumtiesîbas var bût pateicîgas nâkamajâm nozarçm. Vçl viens pienâkums, kas uzòçmçjam ir uzòçmumam, kurð izmanto finanðu kases aparâtus, ir saglabât èeku kopiju. Tâpçc tas ir nepiecieðams nodokïu biroja audits. Kaut gan vçl nebija sen, lai saglabâtu kvîtis papîra formâtâ, ðodien ir iespçjams saglabât ðîs kopijas uz papildu atmiòas kartçm, kas nozîmç, ka tâs aptver daudz mazâk vietas. Ierîces îpaðniekam ir pienâkums pienâcîgi pârskatît kases aparâtu, bet, ja ierîce neizdodas, tâ jâpârvçrð noteiktâ kasç. Dokumentu, kas apstiprina pirkumu, ir neiedomâjami svarîgs, un mums tas vienmçr ir jâsaglabâ. Arî mûsu vienîgais pirkuma kvîts nebûs klât, kas bûs îpaði svarîgi, sûdzoties par iegâdâto produktu.