Kases gramatvedibas iegade 2014 gada

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri izmanto kavçjumus no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai finanðu printeris ir bûtisks pirkums gandrîz visiem tiem, kas veic ekonomisko kampaòu.

Daudzus gadus dzelzceïð ir pakâpeniski ieviests noteikumos, 2016. gadâ ðajâ jomâ nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu ierobeþojums, kas kavç pienâkumu bût ðâdâm ierîcçm, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Ko tad izvçlçties, kâda ierîce darbosies Polijas uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas veikðanas instruments, kura izdoðana ir nodokïu ieòçmumu uzrâdîðana. To parasti izmanto vietçjos un parastajos veikalos, bet tajâ paðâ laikâ tas darbojas arî reâlos uzòçmumos. Protams, ir arî citi ðo maðînu veidi, piemçram, pârnçsâjamie (darbojas uz baterijâm, kas ir derîgi vietâs, kur ir elektroapgâdes telpas arî to cilvçku panâkumos, kuri bieþi pârvalda privâto uzòçmçjdarbîbu klienta çkâ. Ðâda skola var ietvert cita veida pakalpojumu sniedzçjus, piemçram, remonta pakalpojumus, pârdevçjus no durvîm lîdz durvîm un pat juristus. Kases aparâtu priekðrocîba ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un neapðaubâmi tas, ka tikai pârdevçjam ir jâdarbojas.Fiskâlais printeris novitus nodroðina ieòçmumu reìistrçðanu no darîjumiem un èeku izsniegðanu. Tomçr svarîgâkâ atðíirîba ir pçdçjâ, ka viòð to nevar darît atseviðíi, viòam ir jâstrâdâ ar datoru, kam ir laba pârdoðanas programma. Ðo risinâjumu îpaði izmanto filiâles, kas veido ïoti bagâtu preèu bâzi un jau ir aprîkotas ar datoriem, kas aprîkoti ar pârdoðanas programmatûru, piemçram, PVN rçíinu izdoðanai. Printera pievienoðana dod iespçju ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet arî automâtiski uzglabât preces (tagad saòemðanas laikâ. Vçl viena ðîs mçbeïu priekðrocîba ir veids, kâ ieskatîties preèu uzglabâðanas periodos (izmantojot pârdoðanas programmu, un daþâdu atlaiþu izmantoðana, piemçram, "nopirkt divas par vienu cenu." Printeru trûkumi acîmredzami ir augstâ pirkuma vçrtîba un vajadzîgâ datora saderîba.