Kases ikmcneda parskats

Mçs varam tikties ar kases aparâtu, ja fiziskâs personas ir atbildîgas par precçm vai pakalpojumiem, un ieòçmumi no ðâda apgrozîjuma pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc un kâ darbojas kases aparâts?Tad kases aparâts ir instruments, ar kuru tiek pârdoti produkti vai pakalpojumi. Pateicoties tam, par produktu vai pakalpojumu atbildîgâ loma var iegût precîzu to, ko viòa sniedza. Tajâ ir norâdîta precîza katras situâcijas cena un visa summa. Pierâdîjums par pârdoðanu, tâpçc nav brînums kâ kvîts. Tagad pateicoties viòam, mçs varam uzzinât, ko viòi ir devuði, un vai ðis numurs ir pârâk liels vai pârâk mazs. Iespçjams, ka klients neapzinâti iegûs preces ar trûkumiem. Pçc tam kvîts tiek izmantots, lai apmainîtos ar ðâdu efektu uz jaunu vai par naudas summu, kas bûs lîdzvçrtîga klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts tiek izmantots ne tikai izrakstu drukâðanai. Viòas otrais darbs ir pârdoðanas pârdoðana. Pçc pârdoðanas pabeigðanas pârdevçja pienâkums ir sagatavot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties viòam, daþi ierakstîs, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz viòiem ir samaksâts un cik daudz PVN tiem bija no viòiem.

ERC kases aparâtsIr jauni kases aparâtu veidi. Kâ ERC vai elektroniskâs kases aparâta pierâdîjumus mçs varam uzzinât. Ir pçdçjais kases aparâts, kas izmanto tâdas programmas kâ tâs, ko augðupielâdçjis raþotâjs. Tos nevar aizstât. Un tai ir diezgan maza datu ietilpîba, kas pçc daþiem gadiem jau ir pilna. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var apmainît finanðu moduli par paðreizçjo vai pilnîbâ mainît visu summu. Ðî kases aparâtu kategorija cita starpâ ietver mobilos kazino, viena sçdekïa kases aparâtus vai sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiVçl viens kases aparâtu veids ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie galvenokârt parâdâs no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Paðreizçjie kases aparâti ir universâli, kas nozîmç, ka tos var pievienot un, piemçram, nodokïu terminâïus, svîtrkodu skenerus vai ðîs elektriskâs svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no mûsu vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbas.