Kases ikmcneda zioojums ka to izdarit

Kad mçs pârdodam produktus vai pakalpojumus fiziskâm personâm (tiem, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, mums bûs nepiecieðama kases aparâta vai fiskâlâ printera sistçma. Pçc tâ iegâdes ir ârkârtîgi svarîgi iesniegt fiskâlâs ierîces un fiskalizâciju. Visas procedûras, kas saistîtas ar kases aparâtu, jâveic divu mçneðu laikâ pçc tâ iegâdes.

Pirms sâkam reìistrçt pârdoðanas kases aparâtâ, jâiesniedz ziòojums attiecîgâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Kas jâiekïauj ðâdâ paziòojumâ? Pirmkârt, jums vajadzçtu rakstît, kas bûs pilns birojâ izmantoto kases aparâtu skaits. Norâdiet un norâdiet to vietu adreses, kurâs tâs tiks aizòemtas.Finanðu ministra 2012. gada 29. novembra rîkojums precîzi nosaka veidu, kâdâ jâiesniedz kases aparâti. Kopâ ar viòu, vçlâkais, zaudçjumu dienâ, kas ir piemçrota, lai aplûkotu kases aparâtu, ir nepiecieðams uzstâdît daïu no kases aparâtiem, par kuriem ziòots nodokïu administrâcijas vadîtâjam. Atlikuðie fiskâlie kases ir jâiekïauj nâkamâ mçneða grâmatvedîbâ.Kad mçs tagad esam ziòojuði un saòçmuði kases aparâtus, mums ir jârîkojas fiskâli. Tas ir nepiecieðams, ja mçs esam atkarîgi no kases aparâtu un printeru izmantoðanas uzòçmçjdarbîbas praksç.

Nonacne

Kas ir kases aparâta fiskalizâcija? Par fiskâlâ moduïa (nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pieðíirðanu fiskâlajam kasei. Minçsim, ka tâ ir vienreizçja darbîba, tâ bija un neatgriezeniska. Ir ïoti svarîgi, lai kases aparâtu fiskalizâcija bûtu profesionâli sagatavota pçdçjo reizi sagatavotajam servisa tehniíim. Kïûdas gadîjumâ nebûs iespçjams atrisinât nepareizu fiskalizâciju, bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu fiskâlo kases aparâtu, kas pierâda lielu izmaksu rçíinu. Pateicoties kases aparâta fiskalizâcijai, to varçs publicçt fiskâlajâ sistçmâ. No ðodienas ikdienas ziòojumi tiks reìistrçti kasç, kas satur datus par ikdienas pârdoðanu.Pçc kases aparâta fiskalizâcijas, jums tas jâiesniedz septiòu dienu laikâ kompetentâs nodokïu iestâdes vadîtâjam. Tas palîdzçs jums iegût reìistrâcijas numuru.