Kases likvidacija

Mçs, nodokïu maksâtâji, ar kases aparâtu, nejauði tiekas ar gandrîz visu. Vai taksometros, vai arî pârtikas preèu veikalos, tas ir, kas atrodas kinoteâtros vai daudzos veikalos, vai telpâs, kurâs tiek piedâvâti daþâdi, mazâki pakalpojumi. Protams, jûs varat bezgalîgi apmainîties. Mums arî jâatceras, ka, ja mçs iegâdâjamies produktu tieðsaistç, kad mçs saòemam paketi - papildus paðam produktam mums ir jâsaòem kvîts.

Tâpçc tas attiecas uz faktu, ka nodokïu maksâtâjiem, kas veic darîjumus fizisku personu labâ (kas tâdçjâdi neveic uzòçmçjdarbîbu, kâ arî vienreizçjiem maksâjumiem, ir tiesîbas, òemot vçrâ likumu, rûpîgi reìistrçt tirdzniecîbu ar minçto kases aparâtu palîdzîbu. Tomçr prakse râda, ka tâ ir pçdçjâ atðíirîgâ.

Bet kas mums bûtu jâdara kâ uzòçmçjam, kad fiskâlâ kase pârtrauc darbu? Un, turklât, ðajâ labajâ brîdî, zinâmâ mçrâ ... Vai mums ir kâda iespçja, ka mçs nebûsim spiesti - ar populâru iemeslu dçï - zaudçt pârdoðanu?

Ar uzmanîbu mçs nonâkam ðeit nekas pârsteidzoði kâ rezerves kases aparâts. Jautâjumos, kad kases aparâts kïûst korumpçts, nodokïu maksâtâjs ar pakalpojumu var veikt rezerves kases aparâtu. Protams, ja viòam tas ir. Neapðaubâmi, no oficiâlâ viedokïa uzòçmçjiem nav tik stingra pienâkuma, ka tam ir nedaudz pârpalikuma kases aparâti. Tomçr tâs ir vienkârðas, îpaði lielos uzòçmumos, arî augstos tirgos. Izòçmuma gadîjumos - kas, protams, ir galvenâs mâjas kontrabanda, kas vçlas turpinât pârdoðanu, izrâdâs, ka vienîgais saprâtîgais risinâjums ir rezervju kases izmantoðana. Starp citu: jûs, protams, varat lasît par to mâkslâ. 111 par. Likuma par PVN 3. pantu.

Finanðu iestâdes neveiksme, bez ðaubâm, nav patîkama. Lai mçs varçtu ietaupît situâciju, izmantojot rezerves kases aparâtu. Vienmçr zinât, ka brîdî, kad nodokïu maksâtâjs cieð no labas naudas lîdzekïu pârdoðanas par papildu summu, viòam par to ir nekavçjoties jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde. Paziòojumâ jâietver tâdi dokumenti kâ: zinâðanas par iekârtu bojâjumiem, kâ arî vairâk informâcijas par bojâtu rezerves iekârtu nomaiòu. Visbeidzot, ir svarîgi, lai rezerves kasieris dotos tur, kur notiek pârdoðanas darbi.