Krasoti mati

Ðodien, kad Eiropâ ir atvçrtas iespçjas un ceïojums uz asociçtajâm valstîm noteikti nav sapòu jomâ, sveðvalodu zinâðanas ir obligâtas. Bçrniem bçrnudârzâ paðlaik ir angïu vai spâòu valodas nodarbîbas, savukârt pamatizglîtîbai ir vajadzîgas angïu valodas vairâkas reizes nedçïâ. Tieði praktiski visi pusaudþi var sazinâties paðreizçjâ valodâ. Ne katrs pieauguðais bija paveicies mâcîties angïu valodu no mazâkajiem gadiem.Daudzi profesionâli meklçtâji domâ, ka angïu valodas zinâðana atvieglotu viòiem iespçju saòemt reklâmu vai vienkârði bûtu noderîga brîvdienu ceïojuma laikâ. Tomçr nav pienâcis laiks apmeklçt valodu izmaksas. Lai zinâtnei bûtu iemesls, ir jâdodas mâcîties vismaz divas reizes nedçïâ, tomçr aktivitâðu stundas valodu grupâs ir diezgan neelastîgas, tomçr persona, kas gûst maiòu, nevar atïauties mâcîties ðâdâ veidâ. Vai ðajâ gadîjumâ strâdâjoðajai personai ir jâatsakâs no sapòiem par iecienîtâko filmu un sçriju skatîðanu oriìinâlâ? Protams, ne.Tâ ir lieliska ideja mâcîties angïu valodu vietâ. Kad to òemt? Lai apgûtu pamatus, ir vçrts iepazît pasniedzçja pakalpojumus (pârsvarâ viòi dod jums pieeju studentam, sapulèu stundas var pielâgot jûsu izredzes vai lûgt ìimenes locekli, kurð zina vismaz valodas pamatus. Pçc neilga laika jûs varat âtri tikt galâ ar sevi. Protams, lai bûtu iepazinuðies ar sveðvalodu, ir nepiecieðama augsta apòçmîba un organizâcija. Ir vçrts atrast stundu stundas laikâ vismaz trîs lîdz èetras reizes nedçïâ. Ko mâcîties? Internetâ ir daudz bezmaksas materiâlu, bet daþi dod priekðroku mâcîbâm atbilstoði tçmâm - ðiem uzdevumiem iesaistîðanâs plâns ir iegâdâties mâcîbu grâmatu un, iespçjams, paplaðinât vârdu krâjumu, izmantojot îpaðumu no citiem avotiem.Angïu valodas mâcîðanâs ir lieliska ideja, îpaði sistemâtiskâm sievietçm. Ðâda metode ietaupa naudu (ko mçs neiztçrçjam uz izdevumiem, un zinâðanas var strâdât jebkurâ izvçlçtajâ laikâ - ceïâ uz nakti.

avots: