Lakas apputeksncdana

Dienu dienâ, arî tâdâ vietâ kâ tie, kas atrodas birojâ, mçs esam klâti ar bagâtîgiem ârçjiem elementiem, kas ietekmç Polijas dzîvi un veselîbu. Papildus pamatnosacîjumiem, tâdiem kâ atraðanâs vieta, temperatûra, mitrums, plaðsaziòas lîdzekïi un viss, mums ir jâveic arî daþâdi izelpojumi. Gaisa, ko elpojam, nav pilnîgi tîrâ, bet putekïainâ, viendabîgâ pakâpç. Pirms putekïu putekïu ievâkðanas mçs varam uzturçt maskas ar filtriem, un sfçrâ ir arî citi piemaisîjumi, kas bieþi nav viegli pamanâmi. Toksiskâkie dûmi tos ievçro. Tâs parasti tiek atklâtas tikai ar tâdu maðînu palîdzîbu kâ toksisks gâzes sensors, kas izvçlas kaitîgâs daïiòas no atmosfçras un ziòo par to klâtbûtni, kas liek mums apzinâties briesmas. Diemþçl risks ir ârkârtîgi nâvçjoðs, jo daþas gâzes kâ CO pierâdîjums nav sasniedzamas, un bieþi vien to klâtbûtne saturâ rada nopietnu kaitçjumu veselîbai vai nâvei. Papildus tam, kâdas briesmas mums rada, sensors uztver citas pîrsingu kâ sulfâta pierâdîjumu, kas strauji koncentrçjas vâjâ un veic âtru ðoku. Vçl viena toksiska gâze ir oglekïa dioksîds, kâ iepriekð minçts, un amonjaka - gâze, kas izvçlas saturu un augstâkas koncentrâcijas, kas apdraud iedzîvotâjus. Indes gâzu detektori cer arî noteikt ozonu un sçra dioksîdu, kuru alkohols ir bîstamâks par atmosfçru un ir gatavs âtri aizpildît zemi pie zemes - no ðî viedokïa tikai tad, kad mçs esam pakïauti ðiem elementiem, detektori ir jâievieto optimâlâ vietâ lai viòð varçtu sajust draudus un informçt mûs par viòu. Citas bîstamas gâzes, ko detektors var mûs apbrînot, ir korozîva hlora, kâ arî ïoti toksiska ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Kâ redzat, jums ir jâinstalç toksisks gâzes sensors.