Lietotu preeu pardodanas uzskaite

Divdesmit pirmajâ gadsimtâ Polijas uzòçmumi piesakâs kases programmatûrai. Tirgû ir daudz iespçju un kases aparâti, kas aprîkoti ar profesionâlu programmatûru, lai reìistrçtu koalîcijas pârdoðanas apjomu un apgrozîjumu ar juridiskiem standartiem, lai izpildîtu tiesîbu aktus.

Tirgû ir daudz kases programmu. Piemçram, izmantojiet lietojumprogrammu PLU Manager, kas ir fiskâlâs valûtas programma, kas nodroðina populâru un spçcîgu kases aparâta konfigurâciju. Rîks, kas piemçrots tâ darbîbai, ir pamata galddators, tâ sauktais Personâlais dators (PC. Galddators nav nepiecieðams instruments kases iestatîjumu pieòemðanai un maiòai, jo tas ir iespçjams, izmantojot kases atslçgu karti. Ðî programma cieð no darba racionalizâcijas, ievieðot jaunus darbus PLU sarakstâ, kâ arî to rindas laikâ, kad ir nepiecieðams mainît kases darbus. PLU pârvaldnieka programma ir adresçta vienîbâm, kas vienlaicîgi nolemj îpaðumus un vairâku kases aparâtu izmantoðanu, piemçram, datoru un lielu veikalu íçdçm, un konkrçtâm vienîbâm, kas apkalpo plaði pazîstamus lietotâjus, izmantojot vairâkas klientu apkalpoðanas stacijas. Pateicoties darba rezultâtâ radîtajam darbam, klients saòem tâdas iespçjas kâ pârdoto priekðmetu izdevums - materiâli un pakalpojumi un fiziskie priekðmeti, piemçram, vârds, cena, likme un kods. Turklât, pateicoties âtrâs pârdoðanas funkcijai, izmantojot atslçgas, mçs varam rediìçt visas preèu grupas pçc koda - to cenas, uzòçmuma un pakalpojuma cenas vai produkta cenas. Visbieþâk interesanta programmatûras iezîme ir spçja rediìçt kases iestatîjumus, izmantojot regulâru galddatoru, kas aprîkots ar Microsoft Windows operçtâjsistçmu. Pateicoties ðai ierîcei, klients pastâv, mainoties PVN likmçm, galvençm, parolçm, sistçmas parametriem, regulç atmaksâjamâ iepakojuma jautâjumu un tâs paðas âtrâs pârdoðanas atslçgas kasç. Ðî vieta atrodas vidû projekts ir veids, kâ lejupielâdçt un saglabât pârdoðanas datus personâlajâ datorâ vai vairâk, lai saòemtu un komentçtu ðî datora disku vai citu datu nesçju, kur viòi atradîs cita starpâ pârdoðanas vçrtîbu un uzskaitîto vienîbu skaitu.

Kâ fiskâlâs valûtas programmatûra, iespçjams, ir ïoti radoða un ir vçrts meklçt internetâ, atrodot programmatûru, kas vislabâk atbilst mûsu vçlmçm.