Likmes g kases aparats

Jûs neesat efektîvs, vai jums ir nepiecieðams kases aparâts jûsu uzòçmumâ? Pârbaudiet! Parasti pienâkums reìistrçt pârdoðanu kasç ir atkarîgs no uzòçmçjiem, kas rada produktu vai pakalpojumu pârdoðanu fizisku personu (nevis uzòçmumu prâtai.

Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra rîkojumâ ir ieviesti vairâki atbrîvojumi no ðî pienâkuma.Kâ mçs varam iegût fotoattçlu no pienâkuma veikt kases aparâtu? Pirmkârt, mûsu pârdoðanas apjomi iepriekðçjos taksâcijas gados nepiederîgo un vienotas likmes lauksaimniekiem nevar bût vairâk nekâ 20 000. zù. Ja mçs taksâcijas gadâ sâkam darboties, mums bûtu jâaprçíina ðî robeþa attiecîbâs. Tomçr norâdiet, ka ðî aizdevuma apmçru neietekmç ienâkumi, kas gûti, pârdodot pamatlîdzekïus, bûtiskas un juridiskas vçrtîbas, kas pakïautas nolietojumam. Tomçr atcerieties, ka ðâdi darîjumi jâapstiprina ar rçíinu.Padomâsim par to, ka pastâv situâcijas, tomçr, ja bûs ieteicams reìistrçt pârdoðanas apjomus finanðu vietâ, tie nepiespiest mûs atlaist, nav jçgas par ienâkumiem. Tâ var, cita starpâ, pârdot ðíidro gâzi, iekðdedzes dzinçjus un to grupas, mehânisko transportlîdzekïu, piekabju un puspiekabju, konteineru, transportlîdzekïu daïas bez mehâniskas piedziòas, mehânisko transportlîdzekïu tîmekïa vietnes (izòemot motociklus, radio un telekomunikâciju iekârtas. un televîzija, foto iekârtas, dârgmetâlu izstrâdâjumi, tabaka un alkohola izstrâdâjumi.Nepiecieðamîba reìistrçties fiskâlajai summai elzab jota e & nbsp; ir obligâta arî bez iemesla vairâk iepirkties daþu pakalpojumu panâkumos. Tie ir jaunâkie jaunie pakalpojumi, piemçram: pasaþieru pârvadâjumi auto komunikâcijâs, taksometru transportçðana, mehânisko transportlîdzekïu un mopçdu remonts, riepu nomaiòa, tehniskie jautâjumi un transportlîdzekïu pârbaudes, medicînas un zobârstniecîbas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, kosmçtika un frizçtava.