Loto apicrbs

Multivac c100 ir vakuuma iepakoðanas iekârta, kas paredzçta maziem un maziem uzòçmumiem. Tas jâizmanto cita veida gaïas veikalos, bâros, restorânos, çdinâðanas uzòçmumos, viesnîcâs, slimnîcâs vai lauku saimniecîbâs.

Iepakoðanas maðînu veidiIepakoðanas maðîna ir zema, pieejama tîrîðanai. Iekârta ir izgatavota no parasta noble, kas nodroðina ilgstoðu darbîbu. Pateicoties labajam sniegumam, ir iespçjams sniegt ïoti atkârtojamus rezultâtus ðajâ periodâ. Vakuuma iesaiòoðanas maðînas ir vienkârðas divos veidos. Svarîgâkie no tiem ir kambara iepakoðanas maðîna. Gaisa sûkðanas process ðeit tiek veikts pilnîbâ ierîcç. Produkts ir pilnîbâ ievietots iepakoðanas maðînâ. Pateicoties tam, brauciens ir tûlîtçjs un atkârtojas. Ðî iepakojuma veida vakuuma maisiòu cena ir neliela. Otrs vakuuma iesaiòoðanas maðînas cilvçks ir slokðòu iepakotâjs. Ðeit produkts atrodas ârpus ierîces. Speciâlâ maisiòa gals ir uzstâdîts iekðpusç. Pateicoties tam, papildus iepakot preces ar izmçriem, kas ir daudz augstâkas par ierîci. Diemþçl vakuuma maisiòu cena ðim risinâjumam ir ârkârtîgi garâka nekâ kameras iepakoðanas maðînâm.

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/Catch Me, Patch Me! Inovatīvs veids, kā zaudēt svaru

Svarîgâkâs iepakoðanas maðînas daïasMultivac c100 iekârta ir iepakoðanas maðîna ar kameras konstrukciju. Piegâdâts laukumâ MULTIVAC uzòçmums, kas ietekmç tirgu kopð 1961. gada.Svarîgâkâs ierîces funkcijas:

ïoti precîzi nosûces un iesaiòoðanas laika iestatîjumivar atcerçties iepakojuma iestatîjumus, kas ir sajaukti ar ievçrojamu atkârtojamîbuçrta lietoðana caur klaviatûru, kâ arî iespçja precîzi kontrolçt gaisa sûkðanas procesu caur stikla skatu stikluuzticamîba - radot, ka mçs bijâm noble un lielas vakuumsûkòu klasesVienkârða tîrîba, pateicoties ergonomiskajâm formâm, bez padziïinâjumiem, kur tâ var rûpçties par netîrumiem un netîrumiemlielâ kamera ïauj dot lielu maisu un iepakojuma produktu klâstuneliela masa - aptuveni 50 kilogramisûkòa veiktspçja uz klâja ir 12 kvadrâtmetri stundâ.