Mainigas veiktspcjas sukoi

Tomçr, lai pârliecinâtos, ka virzuïa sûknis nevienam nav jâatgâdina: pneimatiskie virzuïu sûkòi ir instrumenti, kurus izmanto, lai virzîtu vieglus un pusðíidrus produktus. Tos raksturo îpaða konstrukcija, lai pat vismazâkâs sekas netiktu iznîcinâtas.

https://perle-bleue-night-cream.eu/lv/

Virzuïa sûkòu darbîbas princips ir balstîts uz pârvietoðanâs virzuïa virzuïa darbîbu. Pirmajâ darbîbas posmâ smçrviela tiek iesûknçta caur ieplûdes vârstu, izmantojot cilindrâ ieslçgtu virzuli, un drîz tas tiek izvadîts caur izplûdes vârstu. Nâkamais solis ir samazinât spiedienu, kas virzuïdzinçju pavada ðâdâ sistçmâ, lai sûknis spçtu uzsûkt citu smçrvielas daïu.

Varat uzskaitît daþâdus disku sûkòu diskdziòu tipus, piemçram, hidraulisku, pneimatisku vai elektrisku piedziòu. Pateicoties tam, ir daudz citu ðo sûkòu izmantoðanas citâs nozarçs.

Kâ jau minçts, daþâdus ðíidrumus var transportçt, izmantojot virzuïa sûkni. Izmantojot virzuïu sûkòus, jûs varat veiksmîgi pârvietot abrazîvos, kodîgos ðíidrumus (piemçram, vînskâbes, kâ arî karstos ðíidrumus 100 grâdos pçc Celsija. Turklât tie ir noderîgi viskozu ðíidrumu, biezu, dubïu ðíidrumu un pat augïu mîkstuma transportçðanai. Tas ietekmç, ka tâdçï ir standarts, kas parasti tiek izmantots tehnoloìijâs.

Starp lielajâm priekðrocîbâm, kâdas ir ðâda veida sûknim, noteikti vajadzçtu pieminçt labâku enerìijas izmantoðanu, izmantojot lielas slodzes izmaiòas. Ðâdas atbrîvoðanas priekðrocîba bûs nemainîga veiktspçja un tas, ka sûknim nav nepiecieðama applûðana. Tâpat ðíirnei ir tas, ka nav nozîmes, ja pastâv ðis spiediens.

Tomçr tas nav risinâjums bez defektiem. Galvenie trûkumi virzuïu sûkòiem ir relatîvi zemâ efektivitâte, kas saistîta ar skaistâm ekspluatâcijas izmaksâm. Neskatoties uz to, daudzi uzòçmçji lemj par tiem paðiem sûkòiem, jo to priekðrocîbas ir lielâkas par trûkumiem.