Marihuanas partika

Mums nesen bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka man sagatavos kâdu piesaisti manu draudzeni. Sistçmas bija divu çdienu vakariòas un desertu pasniedz kompânijâ vîna un aromâtisks sveces ar bieþu remontdarbos. Lieliska ideja - íemmîtes. Ïoti labs çdiens, bet tie ir grûti sagatavot, jo mîdijas jâspçj mazuïi labi izraut no tiem kalpo garðu.

Diemþçl ðefpavârs no manis ir diezgan viduvçjs. Manuprât, es varçtu teikt, ka tas ir iesâcçjs, jo tad bûtu gandrîz patiesîba. Viòð ir atradis ðo smilðu apavu recepti internetâ. Tas bija problçma, lai saprastu pusi teksta, jo viss bija rakstîts angïu valodâ! Nu, es nepadevos, visu iemetu tulkotâjâ, un mçs steidzâmies pie elementa, saskaòâ ar pavâra intuîciju (kas man vienkârði nav. Es nolçmu ðos dârzeòus ieskauj. Tomçr es aizmirsu, ka jums vispirms ir jânoòem un jâsagrieþ dârzeòi. Viòð uzsâka stresu, jo vçl bija mazâk laika, un es noteikti biju saimniecîbâ. Es sâku sagriezt dârzeòus, neveiksme nevçlçjâs hit manu pirkstu ... Nu, cik liels tu nepadevâs. Viòð paskatîjâs uz ideju - dârzeòu kuteri. Bija tik liels hit. Es ne tikai saglabâju daþas minûtes, lai to sagrieztu, man nebija jâbaidâs izmantot ðíçlçju. Kâ tas viss notiks, es iemeta sviestmaizes. Viss, kas tikai cepts, protams, tâpat kâ attçlâ no interneta viedokïa, kurâ atradu recepti. Tomçr es aizmirsu, ka man bija jâsagatavo zupa. Es âtri pârlçkuðu uz vietçjo veikalu skâbo zupu burkâ un izdzçju to uz pot un tad tikai pagatavoju. Desertam saldçtavâ jau bija gatavots saldçjums. Ir labi, ka es motivçju sevi to izdarît iepriekðçjo dienu, jo es vairs nebûtu spçjîgs kaut ko darît. Man jâatzîst - pçdçjais brîdis, kad mani izglâba dârzeòu griezçjs, saglabâja manu divu çdienu vakariòas. Persona tika uzsâkta un cienîja manu kulinârijas prasmes.