Matematiskas terapijas programma

Mûsdienâs lîgumâ ar ïoti strauju moderno datortehnoloìiju attîstîbu, FEM (galîgo elementu metode ir kïuvusi par îpaði pamata instrumentu daþâdu konstrukciju skaitliskai analîzei. MES modelçðana ir atradusi ïoti svarîgu pielietojumu praktiski visâs mûsdienu inþenierzinâtòu jomâs un lietiðíajâ matemâtikâ. Vienkârði runâjot, runâjot par MES, ir sareþìîta metode, lai atrisinâtu diferenciâlos un daïçjos vienâdojumus (pçc iepriekðçjas diskretizâcijas normâlâ telpâ.

Kas ir IZMGalîgo elementu metode, tâtad paðlaik viena no lielâkajâm datora metodçm stresa, ìeneralizçto spçku, deformâciju un pârvietojumu noteikðanai analizçtajâs struktûrâs. FEA modelçðana sastâv no sistçmas sadalîðanas veikto galîgo elementu skaitâ. Katra atseviðía elementa beigâs var veikt daþus tuvinâjumus un jebkurus nezinâmus (galvenokârt pârvietojumus uzrâda papildu interpolâcijas funkcija, izmantojot paðu funkciju vçrtîbas slçgtâ punktu skaitâ (sarunvalodâ sauktos mezglus.

IZM modelçðanas piemçroðanaPaðreizçjos laikos konstrukcijas izturîba, spriedze, pârvietoðanâs un jebkâdu deformâciju modelçðana tiek pârbaudîta, izmantojot FEM metodi. Datormehânikâ (CAE ar ðo stratçìiju jûs varat izpçtît un siltuma plûsmu un ðíidruma plûsmu. MES metode ir labi atzîta un meklç dinamiku, maðînu statiku, kinemâtiku un magnetostatisko, elektromagnçtisko un elektrostatisko iedarbîbu. MES modelçðanu var izpildît 2D (divdimensiju telpâ, kur diskretizâcija bieþi tiek samazinâta, lai noteiktu zonu sadalîtu trijstûri. Pateicoties ðai metodei, mçs varam skaitît vçrtîbas, kas parâdâs izvçlçtâs sistçmas izvçlç. Tomçr ðajâ metodç ir jâpatur prâtâ lieli ierobeþojumi.

Lielâkais MES metodes trûkums un priekðrocîbasLielâkâ MES priekðrocîba ir absolûta iespçja iegût labus rezultâtus pat ïoti smalkâm formâm, kurâm bija ïoti grûti veikt parastos analîtiskos aprçíinus. Uzòçmçjdarbîbâ tas nozîmç, ka viena lieta var tikt modelçta datora prâtâ, bez nepiecieðamîbas veidot dârgus prototipus. Ðis mehânisms ïoti lielâ mçrâ veicina visu projektçðanas procesu.Pçtîjuma telpas sadalîðana mazâkos un mazâkos elementos rada precîzâkus aprçíinu rezultâtus. Tas bûtu jârûpçjas un tâdçï to pçrk daudz vairâk pieprasîjumam pçc daudziem skaitïoðanas mûsdienu datoriem. Jâatceras arî tas, ka ðâdâ gadîjumâ jâpievieno daudz aprçíinu, kas attiecas uz apstrâdâto vçrtîbu vairâkkârtçjâm tuvinâðanâm. Ja pçtâmâ platîba ir no vairâkiem simtiem tûkstoðu jaunu elementu, kurus izmanto nelineârâs îpaðîbas, nâkamajos atkârtojumos ir jâmaina tas pats aprçíins, lai galîgais risinâjums bûtu piemçrots.