Matu krasas

Mans brâïameitu ïoti mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strîdus viòu stundâm un íemmçt, lai to izveidotu. Tas patieðâm uzsûcas tajâ, ka vçlas, lai viss izskatâs jauki, vienu seðu reizes var ievietot vienu pîti, reizçm uzlîmçjot matu lokus vai saspieþot to. Ïoti dârgi skolu priekðnesumi un veidoðanâs viòiem. Viòas jaunâ Robbera princese arî mçìina oriìinâlu un prasa perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mâte braidîja viòas mazâs bizîtes ar lokiem. Tad ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vienu reizi. Es izskatîðos gludâkos matos ... tâ sâkâs. Pusstunda vadîba un modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ lieliska princese. Bet, kad tas ir saistîts ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nav aprçíinâts no fakta, ka vairâk nekâ divas stundas bija pagâjuðas no darbîbas sâkuma. Pçkðòi ... viòa pilnîgi mainîja savas idejas, un viòas runâ bija tik daudz "nieeee, protams, es nevçlos, es neatceros princesi, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa aizòçmâs jaunu frizûru, piesitot matus kâ vaïçju koku. Jo, protams, kâ jau iepriekð izveidojusi, mums tagad ir prasme saliekt matus, pçdçjo reizi, kad devâmies visstraujâk. Savu mâti, no otras puses, es varçju darît otru lietu divdesmit mirkïos.

Pârbaudiet, kur nopirkt matadatas