Matu veidodana pie friziera

Mana brâïameita mîl spçlçt ar matiem ïoti daudz, jûs varat strûkt viòai stundas un iztîrît. Viòa ir tik iesaistîta, ka, lai viss izskatîtos perfekti, viòa piecas reizes var uzlabot vienu pîti, katru reizi liekot uz tiem matus vai ievietojot aproci. Viòð visvairâk izrâda skolu brilles un realizç tâs. Viòas radoðâ karalienes radîðana bija arî oriìinâla, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un apìçrbu. Sâkumâ mana mamma sajauca pâris bizîtes ar lentçm. Tad ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es labâk sagaidîtu pârvaldîtos matos .... tâ sâkâs. Filmu uzòemðanas laiks arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba princese. Tomçr, kad viòa iet kopâ ar princesçm, viòa ïoti âtri mainîja savu prâtu. Neskatoties uz paðreizçjo, tas, ka kopð skatuves komponçðanas sâkuma ir bijis gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas runâ tas bija nedaudz vairâk, "man tas nepatîk, jo es neatceros aristokrâtus, kas ir viòas pakïautîbâ". Viòa jautâja sev jaunu frizûru, sakârto matus kâ piepildîtu koku. Tâ kâ, protams, kâ jau iepriekð teicâm, mums ir notikums, lai uzliktu matus, tas viss noritçja labi. Viòas mâte, no vienas puses, bija nâkamâ un divdesmit reiþu.

Skatît matadatu piedâvâjumu