Mikroskopu 8 gadus vecs

Darbîbas mikroskopi tiek izmantoti, lai veiktu uzdevumus, kas prasa lielu precizitâti nelielâ darbîbas laukâ, tâpçc viòi tagad ir atraduði pielietojumu oftalmoloìijas, zobârstniecîbas, otolaringoloìijas un neiroíirurìijas jomâ. Tâpçc darbîbas mikroskops ir ne tikai standarta papildinâjums mikroskopiskiem testiem, kas paredzçti tikai attçla paplaðinâðanai, bet arî iekârtas, kas palielina attçla stereoskopiju, kâ arî lauka dziïums. Cita starpâ tiek izmantoti darba mikroskopi mikroíirurìijâ, kurai ir darbîbas metode, kas sastâv no resursu pârvaldîðanas daudzos delikâtos anatomiskos radîjumos. Daþi íirurìiskie mikroskopi, kas tiek izmantoti mikrosíirurìiskajâs operâcijâs, izmantojot iebûvçtu kameru, nodroðina arî uzticamu ârstçðanas dokumentâciju.Mûsdienu íirurìiskajos mikroskopos ir sareþìîta íirurìiskâs optikas mehâniskâ apturçðana, bet pçdçjâ paaudze ir aprîkota ar koaksiâlo ksenona apgaismojumu, autofokusu, autobalizâciju un varioskopu. Inovatîvu risinâjumu daudzveidîba, ko izmanto jaunâs paaudzes ekspluatâcijas mikroskopos, samazina risku kïûdîties bîstamo darbîbu laikâ, kas ietaupa veselîbu vai mâjokli. Citi darbîbas mikroskopi lielâ mçrâ ir automatizçti, un to darbîbas parametrus var sinhronizçt ar operatora darbîbas metodçm, kas darbina mikroskopu ierîci neiroíirurìiskâs procedûras laikâ. Mûsdienâs zinâtnieki spekulç, ka nepârtrauktais mikroskopijas progress ïauj uzsâkt nanotehnoloìiju attîstîbu, kas nâkotnç iegûs plaðu pielietojumu.