Modes dizaineri francija

Mûsdienu sestdienâ notika modernâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcijas moderns displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas gatavojâs pârbaudît, ko dizaineri ir darîjuði attiecîgajâ sezonâ. No skatîtâju vidus mçs varçtu pat redzçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tika veikts îsâkajâ gabalâ un pilnîba tika veikta bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti pilnîgi dabîgi un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportierus visvairâk fascinçja gaisîgi, krâsaini maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Turklât viòi bija priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja cilvçkiem, tostarp pîtas cepures ar galvenajiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un labiem ziediem.Pçc izstâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas îpaði veidota mûsdienu situâcijai. Kleita tika dota personai, kas izskatîjâs anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no bagâtâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ieòçmumi no pçdçjâs izsoles tiks atzîmçti kâ privâta bçrnu nams. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas vçrtîgas un spçcîgas darbîbas. Tâs lietotâji ir atkârtoti nosûtîjuði savus rezultâtus izsolç, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat viens no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija þurnâlu sastâvâ bûs maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno izveidot tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Jûsu apìçrbu uzòçmums ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ jomâ. Visâ reìionâ ir maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, lielâkoties daudzus no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Laiku pa laikam nosaukumam piemît kolekcijas, kas ir saskaòotas ar spçkâ esoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir lieliska atzinîba, ka vçlreiz pirms veikala sâkuma viòi rîta sâkumâ ir gatavi rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðî darba produkti daudzus gadus gûst plaðu atzinîbu patçrçtâju vidû, arî ðim nolûkam, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenokrît, nemaz nerunâjot par ieguvumiem, ko viòa ir guvusi, un to, ko viòi meklç, ka ietekme ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizlietojamie apìçrbi pârtikas rûpniecîbai