Modes dovs apglabats

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas pieprasîja pârbaudît, ko dizaineri ir radîjuði attiecîgajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja tuvâkajâ detaïâ, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tiek izmantoti pilnîgi patîkami un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika piesaistîti gaisîgi, krâsaini maxi svârki tamborçjumâ. Papildus tiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûþu apbrînoðana ar frillçm un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu radîðanas izsole, kas radîta îpaði mûsdienîgam laikam. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât bija ïoti maz apìçrbu no interesantâkâs kolekcijas. No ðî pârdoðanas saòemtie ienâkumi tiks izvietoti ìimenes mâjâs. Jâuzsver, ka uzòçmums vçlas atbalstît daþâdas labdarîbas un vieglas darbîbas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir gaidîjis savu preèu pârdoðanu, un tad izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðodien notiks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu lçtâkas nekâ fiksçtâ tâlruòa lînijâ.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ reìionâ ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, kas ir tâlu no daudziem labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un arhitektiem. Laiku pa laikam ðis vârds domâ par kolekcijâm, kas sazinâs ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir enerìiski veiksmîgas, ka pat pirms veikala veikðanas tie, kas vçlas doties vienâ rîtâ, ir lielâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma rezultâti daudzu gadu garumâ bauda plaðu auditoriju lietotâju vidû un aizmugurç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajâm saòemtajâm atlîdzîbâm un apgalvo, ka sekas ir visaugstâkâs vçrtîbas.

http://dia-rem.eu RecardioRecardio - Revolucionāri plāksteri, kas liek aizmirst par diabētu!

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas aizsargapìçrbs