Modes skate 2018

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi izstrâdâtâ izstâde tika izveidota mazâkajâ punktâ un summa tika sagatavota bez jebkâdiem ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To mâksla ir balstîta uz pilnîgi labiem un gaiðiem audumiem ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki summas, kas gatavas tamborçðanai. Viòus cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem krûðturi, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika dota personai, kas domâja, ka saglabâs anonimitâti. Turklât tika izsolîti arî mazâk apìçrbu no tîrâkâ kolekcijas. Iepriekðçjâ izsolç gûtie ienâkumi tiks pieðíirti bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas vieglas un izdevîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki izsolçs ir atkârtoti piedâvâjuði savus produktus, un pârdoðanas vieta bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tikai maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums vçlas atvçrt datoru, kurâ daþas kolekcijas atðíiras no stacionârajâm sistçmâm.Neliels apìçrbu uzòçmums ir svarîgâkais apìçrbu raþotâju vidû. Visâ reìionâ ir daþas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðodien, pirmkârt, daudz skaistâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Ik pçc tam uzòçmums publicç kolekcijas saskaòâ ar Polijas galvenajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas tie, kas jau ir gatavi no rîta, ir ierindojuðies âtrâs rindâs. Ðîs kolekcijas atrodas ðajâ îpaðajâ dienâ.Ðî darba produkti ir bijuði ïoti populâri lietotâju vidû jau daudzus gadus, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir saòçmusi un kuri apgalvo, ka lîdzekïi ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Lemon vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs