Modes skate max mara

Pagâjuðajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta jaunâkajâ tçmâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi atðíirîgus un smalkus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem vislielâko iespaidu darîja spilgti, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ pabeigti ar tamborçjumu. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt ðai iespçjai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât daudzas drçbes no karstâkâs kolekcijas tika izsolîtas. Ieòçmumi no iepriekðçjâs izsoles tiks pârskaitîti uz savu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ïoti atbalsta daþâdas vçrtîgas un veselas akcijas. Tâ îpaðnieki atkârtoti izsolçm ir ieviesuði savus lîdzekïus un to, kâ pârdoðanas objekts bija pat konkrçtas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâs kolekcijas augi nonâks maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionâros komplektos.Vçl viena apìçrba vçrtîba ir viens no ievçrojamâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudz labâko drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Ik pçc tam uzòçmums izdod kolekcijas vienoti ar izciliem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveidoðanas tie, kas ir gatavi agri no rîta, ir sakârtoti garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma augïi daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri klientu vidû, vairâk gan valstî, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa neðíiet pieminçjusi apmierinâtîbu, ko viòa ir sasniegusi un kas apstiprina, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Ðèecinas vienreizçjie apìçrbi