Neaugliba no olam

Vai, pirmkârt, vai jebkuras citas neparastas situâcijas dçï mçs saprotam kâdu, ar kuru mçs gribam pavadît pârçjo mûsu dzîvi. Kad mçs pieòemsim lçmumu par kâzâm un kopîgo dzîvokli, mçs vçlamies, lai mums bûtu savs bçrns. Ðodienas dzîves temps, visuresoða elektronika, neveselîga pârtika ietekmç veselîbu un to paðu spçku, kas domâts bçrnam.

https://eroprost.eu/lv/

Kad otrais mçnesis nokïûst un sieviete parasti nevar iestâties grûtniecçm, daudzi pâri nolemj veikt kâdu konkrçtu dzîvi, lai palîdzçtu atrisinât paðreizçjo lietu. Kur sâkt, ja mçs nevaram gaidît bçrnu savâ mâjâ? Sâkumâ optimâlais risinâjums bûs Krakovas neauglîbas diagnoze, kas nodroðina visaptveroðu kursu paðreizçjâ virzienâ. Diagnostika ir pilnîgi nepiecieðama daþu terapeitisko aktivitâðu pieòemðanai. Pateicoties tam, mçs zinâm, kurð raksturs no pâris ir ar veselîbas traucçjumiem, bet tas bûs bagâts tâlâkai ârstçðanai. Pretçji kïûdainai pârliecîbai par apcietinâjumu sabiedrîbâ neauglîba ne vienmçr nozîmç, ka mûsdienu vecums ir problçma ar pazîstamu íermeni. Bieþi vien tas ir tikai cilvçka stâvoklis, tas neïauj audzçt pçcnâcçjus. Tas, ka daudzi no viòiem sçþ pie datora, atgrieþas mâjâs ar automaðînu un sçþ ar klçpjdatoru uz ceïiem, skatoties uz ekrâna, lîdz naktim. Tas nepalielina spermas kvalitâti. Piederuma un elektromagnçtisko viïòu radîtais siltums ir kaitîgs spermai. Dzerot alkoholu (pat nelielos daudzumos vai smçíçjot cigaretes, mçs arî nonâkam neizdevîgâ stâvoklî, ja tâ meklç auglîbu. Tik dârgais cilvçks, nevainojiet sevi par to, ka nevarat apmeklçt grûtniecîbu. Ja dârga bçrna skaitîðanas laiks ir garâks, jûs varat viegli nervçties. Daudzu pâru dzîve ir atkarîga no tâ, tâpçc pirms steidzama lçmuma pieòemðanas dodieties pie ârsta, kurð diagnosticçs jûsu problçmu un atbrîvos jûs no bçrna aprûpes.