Nederman putekiu savaccji

Formexplode

Liels metâla skapis vai smieklîgi pievienoti maisiòi plaðiem, lieliem spaiòiem, tas bieþi ir putekïu savâcçja izskats, tas ieslçdzas skaïi, nepazîst skaòas. Bieþi vien mçs varam redzçt tâdus smieklîgus çdienus raþoðanas zâlçs, bet diez vai kâds tos pamana.

Ðâds trauks ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties tam gaisam augstâs industriâlâs zâlçs ir spçcîga, un daïa no tâs piesâròojuma tiek absorbçta iepriekðminçtajâ ierîcç.Putekïu savâcçji ir daþâdi, piemçram, korpusa putekïu savâcçjs, kas darbinâms ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas attîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ izvietots izvietotais vadîbas panelis, un, no otras puses, tiek òemts vçrâ trokðòa slâpçtâjs, kas klusç savu darbu. Maisu putekïusûcçji ir viegli noþâvçjami no visiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar roku, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir konstruçti tâ, lai gaiss varçtu izzust abos virzienos, ziemâ viòi arî spçlç siltâ gaisa pûtçju zâlç. & Nbsp; Rûpnieciskais putekïu savâcçjs ir sagatavots ar atex domâm, t.i., visi materiâli, no kuriem izgatavoti, ir sprâdziendroði. putekïu savâcçju, izvelkamu piedurkòu vai visu veidu savienojumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir labs, filtrçts un darba apstâkïi, kas atbilst vispârçjâm veselîbas un droðîbas idejâm.Tas bija darbinieki, kas darbojâs nelabvçlîgos apstâkïosviòi uzskatîja, ka ðâda darba sekas mûsu operâcijas vçlâkos laikos bija praktiski, bet veselîbai kaitîgo apstâkïu pamatâ ir bijusi un neviens nepieòçma darbinieka stâvokli. Ðodien darba devçjs cenðas jautât par darba apstâkïiem, un nâkotnç darbinieki jau var pieteikties un cînîties par savâm tiesîbâm.Tie ir visu veidu ierîces, kas atvieglo darbîbu un ir priecîgas, ka grâmatas nosacîjumi ir droði, novietoti rûpnîcâs un vietâs, kur to pieprasa Raþotâji piedâvâ arvien oriìinâlâkas un vieglâk lietojamas ierîces, jo putekïu savâcçji jau ir aktîvi, kâ arî pârnçsâjamâs ierîces, ko lieto mazâk piesâròojuma.