Nekontrolctas vadibas koncepcija

Kostomikas attiecîbu pârvaldîbas angïu programmatûra ir viena vadîbas koncepcija. Tas ir procedûru kopums, kâ arî nepiecieðamie instrumenti, kas atzîst uzdevumu pienâcîgi pârvaldît klientu kontaktus. Viòa virziens ir vispirms automatizçt un atbalstît procesu atkarîbâ no klienta organizâcijas.

Ðî metode ir atkarîga no organizâcijas atbalsta tâdâs jomâs kâ mârketings, vadîba, klientu apkalpoðana vai pârdoðana. Risinâjums palîdz pârvaldît informâciju ar klientu. Ðai îstenoðanai jâatbalsta katra lietotâja saziòa ar aìentûru, t.i., jâatzîst klienta vajadzîbas, jâidentificç klients, jâievada konkrçts darîjums un jânodroðina garantijas apkalpoðana. Runâjot par Costomer Relationship Management, jûs varat uzzinât trîs ðîs komandas veidus, proti: interaktîvu, operatîvu un analîtisku sistçmu.Interaktîvâ CRM sistçma tiek klasificçta kâ kontaktu centrs vai CRM komunikâcija. Tas ir visu iespçjamo lietotâja kontaktu kanâlu apstrâde ar konkrçtu organizâciju. Ðî metode tika izveidota, pamatojoties uz zvanu centra principu.Operçtâjsistçmu iegâdâsies operçtâjsistçma CRM, lai savâktu un arî apmainîtos ar zinâðanâm par klientu. Ðâda informâcija galvenokârt ïauj iegût visaptveroðu un potenciâlo pircçju pakalpojumus. Ðo metodi sauc par priekðçjâ biroja metodi. Tai ir trîs funkcionâlas grupas, piemçram, mârketings, pârdoðana un tehniskais atbalsts. Viss operatîvais mçrogs attiecas uz klienta iegûðanu, pârdoðanas pabeigðanu un korporâcijas vîrieða uzturçðanu.Analîtiskâs CRM sistçmas mçríis ir analizçt klientu informâciju. Viòð rûpçjas par katru klientu segmentâciju, viòu nopelnu analîzi, lojalitâti un groza analîzi.CRM programmatûra ir balstîta uz piltuves arhitektûru, ko sauc par piltuvi.Ðî ievieðana tirgû pastâv jau daudzus gadus. Un visu dienu tâs izmantoðana turpina pieaugt. Pirmkârt, tas notiek tâpçc, ka ir ticamâk un klusâk ievadîts datu integrâcijâ un jaunâkâs metodçs.Kopumâ CRM programmatûra ir lieliska jauda, kas ïauj vieglâk izprast klienta vçrtîbu.