Nelaimes gadijumi 2017 gada 19 augusta

Lietu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai es varçtu samazinât risku, ka viòu atkârtota darbîba ir perspektîva. Pçtîjuma rezultâti skaidri parâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir atðíirîgs uzraudzîbas mehânisms maðînas droðîbai. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu lietoðanu un ekspluatâciju, parâdâs jebkurâ dzîves cikla posmâ. Tas izriet no specifikâcijas lîmeòa, kâ arî modeïa, raþoðanas, darbîbas, apkopes, modifikâcijas utt.

Maðînu sertifikâcija cieð no tâdu apdraudçjumu novçrðanas, kas var parâdîties darba fonâ. Maðînas, kas saòem pieteiktos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas to lasâmîbas nolûkâ. Atseviðías lapas un elementi tiek pçtîti. Tiek ievçrots dzîves princips un tiek pasniegti apraksti, kas paredzçti, lai atvieglotu darbiniekus organizâciju un piederumu pareizas izmantoðanas ietvaros. Pirmkârt, nepiecieðamîba pçc sertifikâtu glabâðanas atseviðíâs organizâcijâs un iekârtâs notiek no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Lietu uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir cerîba piedalîties izglîtîbas un apmâcîbas jomâ maðînu sertifikâcijas jomâ. Ðâdu kursu un apmâcîbu laikâ organizçtâs zinâðanas, pieredze un mâcîbas vçl vairâk samazina gan mirstîgo, gan ârzemju nelaimes gadîjumu skaitu. Dalîba apritç un vingrinâjumos organizâciju un rîku sertifikâcijas jomâ sniedz îpaðniekiem plaðu labumu klâstu. Izglîtojamie viesi garantç iestâdes pienâcîgu izmantoðanu un darba droðîbas un higiçnas principu ievçroðanu.